Chương Trình Cầu Nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương. Số điện thoại cầu nguyện gọi trực tiếp: 1-646-307-1690