“Yêu mến Đức Giê-su” và “giữ các điều răn của Người” sẽ được gì?