Các giáo phận Việt Nam đang phải vật lộn để cứu trợ đồng bào lũ lụt