Hàng giám mục Việt Nam thúc đẩy sự hiệp thông giữa những người Công giáo