Qua Maria, Thiên Chúa có thể làm cho bất cứ ai trong chúng ta trở thành khí cụ của Ngài