Việt Nam: Lũ lụt tàn khốc gây thiệt hại nặng nề người và của