Không mai một, chẳng lu mờ - Tìm kiếm và ôm lấy nó