Trung quốc phát phần thưởng cho những ai báo cáo các nhà thờ hầm trú