Thư xin giúp đỡ cho 115 cháu mồ côi, khuyết tật tại Quảng Bình