Canh Tân Đặc Sủng Khắp Nơi - Lời Chứng Từ Thành Phố Mumbai, Ấn Độ