Thư ngỏ xin giúp xây dựng trường Giáo Lý Giáo xứ Làng Rào