Chúa Giê-su phục sinh với những thành tích và thương tích