Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trinh Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ

 

 

TRINH VƯƠNG VÔ NHIỄM TỘI: Lc 1, 26-38

 

 

Kính chào Trinh Nữ phúc vinh

Cao sang nhiệm lạ đồng trinh trọn đời

Nàng là miêu dụê tuyệt vời!

Ân cao tuyển chọn từ Trời truyền ban

 

Nàng là ngọc thể cao sang

Hơn mọi người nữ Thiên đàng, thế gian

Nàng được Thiên Chúa tuyển ban

Ngôi Lời nhập thể trinh mang Con Trời

 

Maria rất tuyệt vời!

Nữ tỳ khiêm hạ một lời " xin vâng"

Cúi xin Thiên Chúa đỡ nâng

Tâm hồn phó thác lên tầng Trời cao

 

Lặng nghe trí hảo xôn xao

Đầy tràn ơn sủng xuyên vào cõi tâm

Trinh Thai dậy ngát hương trầm

Cung lòng Trinh Nữ chính tâm cứu đời

 

"Xin vâng" mang lấy Ngôi Lời

Đồng công cứu chuộc con người thế gian

"Xin vâng" hai tiếng nồng nàn

Đem Con Chúa đến trần gian kính mừng

 

"Xin vâng" hai tiếng vang lừng

Thiên ca nhã nhạc tưng bừng bốn phương

"Xin vâng" mở cửa Thiên đường

 Để cho ân sủng vô thường chuyển ban

 

"Xin vâng" Mẹ cứu thế gian

Là nhờ Trinh Nữ không mang tội truyền

Trinh Vương Vô Nhiễm tinh tuyền

Kính mừng lễ Mẹ uy quyền thánh danh.

 

Trầm Hương Thơ

08.12.2015