Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH C
Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

TIN MỪNG

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."


20 "I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word,21 so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me.


22 And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one,23 I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as you loved me.

 

 

24 Father, they are your gift to me. I wish that where I am 7they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.

 

25 Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me.

 

 

26 I made known to them your name and I will make it known, 8 that the love with which you loved me may be in them and I in them."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 17,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM


01. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20)
a. Nên một
b. Yêu thương nhau
c. Được hạnh phúc
d. Được sự sống vĩnh cửu

 

 

02. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai con? (Ga 17,21)
a. Các tông đồ
b. Dân Do thái
c. Thế gian
d. Các thượng tế

 

03. Đức Giêsu cầu nguyện: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ làm gì? (Ga 17,24)
a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con
b. Được dự phần vinh quang của Thầy
c. Được hưởng hạnh phúc Nước Trời
d. Được sự sống vĩnh cửu

 

 

04. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)
a. Đấng Công Chính
b. Đấng Cứu Độ
c. Đấng Hằng Sống
d. Cả a, b và c đúng

 

05. Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24)
a. Yêu thương
b. Tạo dựng
c. Cứu chuộc
d. Thánh hóa

 

 

III. Ô CHỮ 


01. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)

 

02. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai con? (Ga 17,21)


03. Trong lời cầu nguyện, Đức Giêsu cho các môn đệ biết điều gì của Chúa Cha? (Ga 17,26)

 

04. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20)


05. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)

 

06. Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


 Lạy Cha,
con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.
Tin Mừng thánh Gioan 17,24a


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH C


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Trong vòng tay Chúa Giêsu

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 17,26

26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Nên một (Ga 17,20)
02. c. Thế gian (Ga 17,21)
03. a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con (Ga 17,24)
04. a. Đấng Công  (Ga 17,25)
05. a. Yêu thương (Ga 17,24)

III. Ô CHỮ

01. Vinh quang (Ga 17,24)
02. Thế gian (Ga 17,21)
03. Danh (Ga 17,26)
04. Nên một (Ga 17,20)
05. Đấng Công Chính  (Ga 17,25)
06. Yêu thương (Ga 17,24)

Hàng dọc : Nên Một

NGUYỄN THÁI HÙNG