Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Mùa Chay

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA CHAY
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18


Tin Mừng


1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

16 "Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh."


1  "(But) take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.

 

2 When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites  do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward.


3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing,4 so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.

 

5 "When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward.


6 But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

 

16 "When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward.


17 But when you fast, anoint your head and wash your face,18 so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Sách Ngôn sứ Giôen 2,13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM


A.
a1. Đức Giêsu dạy khi làm việc lành phúc đức không được làm như thế nào? (Mt 6,1)
a. Phô trương cho mọi người thấy
b. Phải làm thật nhiều
c. Phải rủ nhiều người cùng làm
d. Cả a, b và c đúng

 

a2. Khi bố thí thì phải làm thế nào (Mt 6,2-4)
a. Đừng khua chiêng đánh trống
b. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm
c. Bố thí cách kín đáo
d. Cả a, b và c đúng


a3. Khi bố thí cách kín đáo, ai sẽ trả lại cho anh em ? (Mt 6,4)
a. Người nhận sẽ trả lại cho anh em một phần
b. Những người công chính sẽ cầu nguyện cho anh em
c. Cha của anh em
d. Các tư tế

 

a4. Khi cầu nguyện anh em hãy thế nào ? (Mt 6,5-6)
a. Đứng cầu nguyện trong các hội đường
b.  Đứng cầu nguyện ngoài các ngã ba ngã tư
c. Cầu nguyện trong phòng kín
d. Cả a, b và c đúnga5. Khi ăn chay anh em hãy làm gì? (Mt 6, 16-18)
a. Làm ra vẻ thiểu não
b. Nên rửa mặt cho sạch
c. Chải đầu cho thơm
d. Chỉ có b và c đúng.

 


B.
b1.  Mùa chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào lúc nào?
a. Thứ năm Tuần Thánh
b. Trước lễ Truyền Dầu
c. Kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.
d. Kết thúc vào thứ Sáu Tuần thánhb2. Mùa Chay, người Kitô thường thực hành những điều gì?
a. Cầu nguyện
b. Thực hành việc bác ái.
c. Ăn chay.
d. Cả a, b và c đúng

 

 

b3. Hiện nay, Giáo Hội buộc ăn chay cùng với kiêng thịt vào các ngày nào?
a. Thứ Tư Lễ Tro
b. Thứ Năm Tuần Thánh

c. Thứ Sáu Tuần Thánh. “
d. Chỉ có a và c đúng

 

 

b4. Luật kiêng thịt buộc những ai?(Giáo luật điều 1252).
a. Người đã 7 tuổi trọn.
b. Người đã 12 tuổi trọn.
c. Người đã 14 tuổi trọn.
d. Người đã 18 tuổi trọn.


b5. Luật ăn chay buộc những ai?(Giáo luật điều 1252).
a. Người đã 12 tuổi cho tới lúc bắt đầu 60 tuổi”
b. Người đã 14 tuổi cho tới lúc bắt đầu 60 tuổi”
c. Người đã 18 tuổi cho tới lúc bắt đầu 60 tuổi”
d. Người đã 18 tuổi cho tới lúc chết

 

 

III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý


01. Người đứng dưới chân thập giá chịu đau khổ với con mình là ai? (Ga 19,25)

 

02. Ngôn sứ Giôna được sai đi tới thành nào kêu gọi họ ăn năn sám hối? (Mt 12,41)


03. Vị ngôn sứ được trao sứ mệnh kêu gọi dân Ninivê sám hối tên là gì? (Mt 12,41)

 

04. Thành nào được Chúa Giêsu khóc thương ? (Lc 19,41)


05. Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,14)

 

06. Ai được Thần Khí dẫn vào hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)


07. Ai đã xin các thần sứ Chúa để cứu thành Xơđôm khỏi bị hủy diệt? (St 19,1…)

 

08. Người phụ nữ yêu mến Chúa nhiều và ra mộ vào sáng ngày phục sinh tên là gì? (Ga 20,1)


09. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

 

10. Ai đã rao giảng và kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội? (Mc 1,4)


11. Vị ngôn sứ nào đã nói :

“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA
là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu,
chậm giận và giàu tình thương”?

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Còn anh, khi ăn chay,
nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 
để không ai thấy là anh ăn chay
ngoại trừ Cha của anh.
Và Cha của anh,  sẽ trả lại cho anh."
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,18

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA CHAY 2013

 


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề :
Thống hối

 

 

* Câu Thánh Kinh Sách Ngôn sứ Giôen 2,13:
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA
là Thiên Chúa của anh em

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

A.
a1. a. Phô trương cho mọi người thấy (Mt 6,1)
a2. d. Cả a, b và c đúng (Mt 6,2-4)
a3. c. Cha của anh em (Mt 6,4)
a4. c. Cầu nguyện trong phòng kín (Mt 6,5-6)
a5. d. Chỉ có b và c đúng.(Mt 6, 16-18)

 

B.
b1. c. Kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.
b2. d. Cả a, b và c đúng
b3. d. Chỉ có a và c đúng
b4. c. Người đã 14 tuổi trọn.
(Giáo luật điều 1252).
b5. c. Người đã 18 tuổi cho tới lúc bắt đầu
60 tuổi”  (Giáo luật điều 1252).

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

01. Mẹ Maria (Ga 19,25)
02. Ninivê (Mt 12,41)
03. Ông Giôna (Mt 12,41)
04. Giêrusalem (Lc 19,41)
05. Tin Mừng (Mc 1,14)
06. Đức Giêsu (Mt 4,1)
07. Ápraham (St 19,1…)
08. Maria Mácđala (Ga 20,1)
09. Thần Khí (Mt 4,1)
10. Gioan Tẩy giả (Mc 1,4)
11. Giôen (Giôen 2,13)

 

Hàng dọc : Ăn Năn Sám Hối


NGUYỄN THÁI HÙNG