Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 4 Thường Niên C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C

 

Tin Mừng thánh Luca  4,21-30

 

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.


23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

 

25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."


28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 

21 He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." 1022 And all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They also asked, "Isn't this the son of Joseph?"


23 He said to them, "Surely you will quote me this proverb, 'Physician, cure yourself,' and say, 'Do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.'" 1124 And he said, "Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place.

 

25 12Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah when the sky was closed for three and a half years and a severe famine spread over the entire land.


26 13 It was to none of these that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Sidon.

 

27 Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha the prophet; yet not one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian."


28 When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury.

 

29 They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong.


30 But he passed through the midst of them and went away.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 421b-22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Dân chúng bảo Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,22)
a. Ông Gioan
b. Ông Giôna
c. Ông Giuse
d. Ông Dacaria

 

02. Ngôn sứ nào được sai đến giúp bà góa thành Xarépta khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng? (Lc 4,25-26)
a. Ngôn sứ Đanien
b. Ngôn sứ Êlia
c. Ngôn sứ Êlisa
d. Ngôn sứ Isaia

 

03. Ai đã chữa cho tướng Naaman khỏi bệnh? (Lc 4,27)
a. Ngôn sứ Đanien
b. Ngôn sứ Êlia
c. Ngôn sứ Êlisa
d. Ngôn sứ Isaia

 

 

04. Khi nghe những lời Đức Giêsu nói, mọi người trong hội đường có thái độ gì? (Lc 4,28)
a. Kinh ngạc
b. Vui mừng
c. Phẫn nộ
d. Bối rối

 

05. Khi nghe những lời Đức Giêsu nói, mọi người đã làm gì? (Lc 4,40)
a. Hoan hô chúc tụng Thiên Chúa
b. Kéo Đức Giêsu lên tận đỉnh núi
c. Ca ngợi sự khôn ngoan của Đức Giêsu
d. Chỉ a và b đúng.

 

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

 

01. Ngôn sứ nào được sai đến giúp bà góa thành Xarépta khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng? (Lc 4,25-26)


02. Tướng Naaman mắc bệnh gì? (Lc 4,27)

 

03. Dân thành Nadarét kéo Đức Giêsu lên đâu để xô Người xuống vực? (Lc 4,29)


04. Dân thành Nadarét định xô ai xuống vực? (Lc 4,16-30)

 

 

05. Bà góa được ngôn sứ Êlia giúp đỡ ở thành nào? (Lc 4,26)

 

06. Dân chúng bảo Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,22)

 

 

07. Thời ngôn sứ Êlia, đất nước ítraen bị gì? (Lc 4,25)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Chúa Giêsu
Tin Mừng thánh Luca 4,22


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng

* Câu Tin Mừng  thánh Luca 421b-22

"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM


01. c. Ông Giuse (Lc 4,22)
02. b. Ngôn sứ Êlia (Lc 4,25-26)
03. c. Ngôn sứ Êlisa (Lc 4,27)
04. c. Phẫn nộ (Lc 4,28)
05. b. Kéo Đức Giêsu lên tận đỉnh núi (Lc 4,40)

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Êlia (Lc 4,25-26)
02. Phong hủi (Lc 4,27)
03. Đỉnh núi (Lc 4,29)
04. Đức Giêsu (Lc 4,16-30)
05. Xarépta (Lc 4,26)
06. Giuse (Lc 4,22)
07. Hạn hán (Lc 4,25)

 

 

Hàng dọc : Lòng tin

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/