Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11

 

TIN MỪNG

Tiệc cưới Ca-na

 

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

 

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.


1 On the third day there was a wedding  in Cana  in Galilee, and the mother of Jesus was there.

 

2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.

 

3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."

 

4  (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."

 

5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."

 

6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding

twenty to thirty gallons.

 

 

7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.

 

8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." 6 So they took it.

 

 

9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."

 


11 Jesus did this as the beginning of his signs 7 in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU


 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 2,8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

 

 

01. Tiệc cưới Cana diễn ra tại miền nào? (Ga 2, 1)
a. Miền Galilê
b. Miền Samari
c. Miền Giuđêa
d. Miền Thập tỉnh

 

02. Những ai đi tham dự tiệc cưới Cana? (Ga 2,1-2)
a. Đức Giêsu
b. Mẹ Maria
c. Các môn đệ
d. Cả a, b và c đúng

 

 

03. Ai pháp hiện ra tiệc cưới thiếu rượu? (Ga 2,3)
a. Ông quản tiệc
b. Đức Giêsu
c. Thân mẫu Đức Giêsu
d. Các môn đệ

 

04. Tại Cana, Đức Giêsu đã làm phép lạ gì? (Ga 2, 9)
a. bánh hóa ra nhiều
b. Người mù thấy được
c. Nước hóa thành rượu
d. Kẻ câm nói được

 

 

05. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này để làm gì? (Ga 2, 11)
a. Các môn đệ tin vào Người
b. Bày tỏ vinh quang của Người
c. Chứng thực người là Đấng Mêsia
d. Chỉ a và b đúng.

 

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 

01. Khi nước hóa thành rượu, các gia nhân múc đem đến cho ai đầu tiên? (Ga 2,8)


02. Ai đã làm cho nước hóa thành rượu ngon ?(Ga 2,6-8)

 

03. Khi chứng kiến phép lạ ai đã tin vào Đức Giêsu ? (Ga 2,11)


04. Tại Cana, Đức Giêsu, thân mẫu Người và các môn đệ đi dự lễ gì? (Ga 2,1-2)

 

05. Tại tiệc cưới ở đâu, Đức Giêsu đã làm cho nước hóa thành rượu ngon? (Ga 2,1-11)


06. Khi làm phép lạ đầu tiên này, Đức Giêsu bày tỏ điều gì của Người? (Ga 2,11)

 

07. Theo thói tục của ai, những chum đá dùng vào việc thanh tẩy? (Ga 2,6)


08. Tiệc cưới Cana diễn ra tại miền nào? (Ga 2,1)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì,
các anh cứ việc làm theo."
Tin Mừng thánh Gioan 2,5

 

Lời  giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Tiệc cưới tình yêu

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 2,8
"Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Miền Galilê (Ga 2, 1)
02. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,1-2)
03. c. Thân mẫu Đức Giêsu (Ga 2,3)
04. c. Nước hóa thành rượu (Ga 2, 9)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 2, 11)

 

III. Ô CHỮ 

01. Quản tiệc (Ga 2,8)
02. Đức Giêsu (Ga 2,6-8)
03. Môn đệ (Ga 2,11)
04. Tiệc cưới (Ga 2,1-2)
05. Cana (Ga 2,1-11)
06. Vinh quang (Ga 2,11)
07. Do thái (Ga 2,6)
08. Galilê (Ga 2,1)

 

Hàng dọc : Tiệc cưới

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/