Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC LỜI CHÚA
LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Tin Mừng thánh Luca 2,16-21

 

TIN MỪNG

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.


16 and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God.

 

17 He will go before him in the spirit and power of Elijah  to turn the hearts of fathers toward children and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord."


18 Then Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years."

 

19 And the angel said to him in reply, "I am Gabriel,  who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news.


20 But now you will be speechless and unable to talk  until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time."

 

21 Meanwhile the people were waiting for Zechariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 2,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Khi được báo tin Đấng Cứu Độ sinh ra ở thành Bêlem, những người chăn chiên liền làm gì? (Lc 2,16)
a. Tiến về thành Bêlem.
b. Hối hả ra đi.
c. Bàn hỏi. 
d. Lưỡng lự.

 

02. Tại Bêlem, những người chăn chiên đã gặp được ai? (Lc 2,16)
a. Hài Nhi nằm trong máng cỏ.
b. Ông Giuse.
c. Bà Maria.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Các người chăn chiên ra về, họ vừa đi vừa làm gì? (Lc 2,20)
a. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
b. Kể cho mọi người biết Đấng Cứu Độ đã đến
c. Kêu gọi mọi người đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu
d. Báo tin cho vua Hêrôđê.

 

 

04. Khi đủ tám ngày, thì người ta làm lễ gì cho Hài Nhi? (Lc 2,21)
a. Lễ tiến dâng.
b. Lễ chúc tụng.
c. Lễ tạ ơn. 
d. Lễ cắt bì.

 

05. Hài Nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21)
a. Môsê.
b. Giuse.
c. Giêsu.
d. Gioan.

 

 

III. Ô CHỮ

 

 


Những gợi ý

 

01. Những người chăn chiên đã gặp thấy Hài Nhi được đặt nằm ở đâu? (Lc 2,16)

 

 

02. Những người chăn chiên về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

 

03. Được bao nhiêu ngày thì làm lễ cắt bì cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2,21) 

 

 

04. Ai đã đặt tên cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2,21) 

 

05. Ai hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy nghĩ lại trong lòng? (Lc 2,19) 

 

 

06. Hài nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21) 

 

07. Đủ tám ngày thì người ta làm lễ gì cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2, 21)Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

 

Còn bà Maria
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,
và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Tin Mừng thánh Luca 2,19


Lời giải đáp
VUI HỌC LỜI CHÚA
LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

 

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Hài Nhi Giêsu

 

* Tin Mừng thánh Luca 2,19:

 

19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.


 
II. Lời giải đáp trắc nghiệm

01. b. Hối hả ra đi (Lc 2,16)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 2,16)
03. a. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa (Lc 2,20)
04. d. Lễ cắt bì (Lc 2,21)
05. c. Giêsu (Lc 2,21)

 

 

III. Lời giải đáp ô chữ

 

01. Máng cỏ (Lc 2,16)
02. Thiên Chúa (Lc 2,20)
03. Tám (Lc 2,21)
04. Sứ thần (Lc 2,21)
05. Mẹ Maria (Lc 2,19)
06. Giêsu (Lc 2,21)
07. Lễ Cắt bì (Lc 2, 21)

 

Hàng dọc: Mẹ Maria.

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Emai : hungvinhson@gmail.com

 

Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
Tin Mừng thánh Gioan 14,15