Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Thánh Têphanô tử đạo tiên khởi

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
26/12
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Cv 6,8-10. 7,54-60

 

Tin Mừng
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

 

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.


20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

 

21 9 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.


22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Công vụ Tông đồ 7,59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆMA.

a1. Đức Giêsu cảnh báo hãy coi chừng ai vì họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng? (Mt 10,17)
a. Người đời
b. Các thượng tế
c. Bạn bè
d. Các tiên tri giả

 

a2. Các hội đồng sẽ làm gì anh em? (Mt 10,17)
a. Tuyên dương
b. Xét xử
c. Đánh đập
d. Bắt bớ


a3. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Vua chúa
b. Đức Giêsu
c. Thiên Chúa
d. Các tiên tri

 

a4. Khi anh em bị nộp, ai sẽ nói trong anh em? (Mt 10,20)
a. Sứ thần của Thiên Chúa
b. Các thiên sứ
c. Thần Khí của Cha anh em
d. Các tiên tri của Thiên Chúa


a5. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)
a. Thù ghét
b. Yêu thương
c. Nâng đỡ
d. Nghe lời

 

B.
b1. người ta giết chết thánhTêphanô bằng cách nào? (Cvtđ 7,58)
a. Ném đá
b. Chém đầu
c. Bỏ đói
d. Treo cổ


b2. Câu nói cuối cùng của thánh Têphanô là gì? (Cvtđ 7, 60)
a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này
b. Lạy chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm
c. Lạy Chúa, xin thương xót con
d. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.

 

b3. Thánh Têphanô là người như thế nào? (Cvtđ 6,5)
a. Đầy lòng tin
b. Đầy Thánh Thần
c. Sống vui vẻ
d. Chỉ a và b đúng.


b4. Thánh Têphanô được tràn đầy sự gì? (Cvtđ 6,8)
a. Ân sủng
b. Quyền năng
c. Làm những điềm thiêng dấu lạ trong dân
d. Cả a, b và c đúng

 

 

b5. Trước toàn thể cử tọa trong Thượng hội đồng, họ thấy mặt ông Têphanô giống như mặt ai? (Cvtđ 6,15)
a. Mặt Thiên Sứ
b. Mặt Trời
c. Mặt Con Người
d. Mặt ngôn sứ Êlia


III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý


01. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)

 

02. Vì danh ai anh em sẽ bị mọi người thù ghét? (Mt 10,2)


03. Ai tiên báo những cuộc bách hại? (Mt 10,17-22)

 

04. Người đời sẽ nộp anh em cho các hội đồng và họ sẽ đánh đập anh em ở đâu? (Mt 10,17)


05. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

 

06. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng,
kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
26/12

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Thánh Têphanô bị ném đá

* Công vụ Tông đồ 7,59 :
Họ ném đá ông Têphanô,
đang lúc ông cầu xin rằng:
"Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con."


 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. a. Người đời (Mt 10,17)
a2. c. Đánh đập (Mt 10,17)
a3. c. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. c. Thần Khí của Cha anh em(Mt 10,20)
a5. a. Thù ghét (Mt 10,22)

B.
b1. a. Ném đá (Cvtđ 7,58)
b2. a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này
(Cvtđ 7,60)
b3. d. Chỉ a và b đúng.(Cvtđ 6,5)
b4. d. Cả a, b và c đúng (Cvtđ 6,8)
b5. a. Mặt Thiên Sứ (Cvtđ 6,15)

III. Ô CHỮ

01. Thù ghét (Mt 10,22)
02. Thầy (Mt 10,2)
03. Đức Giêsu (Mt 10,17-22)
04. Hội đường (Mt 10,17)
05. Thiên Chúa (Mt 10,19)
06. Cứu thoát (Mt 10,22)


Hàng dọc : Hy sinh

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com