Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 27 TN năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

 

2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

 

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.


 

 

2 The Pharisees approached and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him.

 

3 He said to them in reply, "What did Moses command you?"

 

4 They replied, "Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her."

 

5 But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.

 

6 But from the beginning of creation, 'God made them male and female.

 

7 For this reason a man shall leave his father and mother (and be joined to his wife),8 and the two shall become one flesh.' So they are no longer two but one flesh.

 

9 Therefore what God has joined together, no human being must separate."

 

10 In the house the disciples again questioned him about this.

 

11 He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her;12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery."

 

13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.

 

14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.

 

15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child  will not enter it."

 

16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.


I. HÌNH TÔ MÀU

 


*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. TRẮC NGHIỆM


01. Những ai đến hỏi Đức Giêsu, chồng có được phép rẫy vợ không? (Mc 10,2)
a. Các thượng tế
b. Người Pharisêu
c. Các môn đệ
d. Người phe Hêrôđê

 

02. Ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,4)
a. Ông Ápraham
b. Ông Môsê
c. Ông Giôsuê
d. Ông Phaolo

 

03. Vì điều gì mà ông Môsê cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,5)
a. Vì các ông yêu mến Thiên Chúa
b. Vì các ông lòng chai dạ đá
c. Vì quyền bình đẳng của phụ nữ
d. Vì tôn trọng con người.

 

04. Sự gì Thiên Chúa  đã phối hợp, loài người có thể làm được gì? (Mc 10,9)
a. Phải tuân giữ mọi điều
b. Không được phân ly
c. Phải tha thứ cho anh em
d. Phải dạy người ta tuân giữ mọi điều

 

05. Với các trẻ em, Đức Giêsu nói gì? (Mc 10,13-16)
a. Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng
b. Cứ để trẻ em đến với thầy
c. Đặt tay chúc lành cho chúng
d. Cả a, b và c đúng

 

III. Ô CHỮ 

 


Những gợi ý

 


01. Ai rẫy vợ mà cưới người khác thì phạm tội gì? (Mc 10,11)    

 

02. Người ta dẫn các trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)

 

03. Ai la rầy các trẻ khi chúng đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)

 

04. Nước gì dành cho những ai có tâm hồn như trẻ em? (Mc 10,14-15)

 

05. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được làm gì? (Mc 10,9)

 

06. Với lòng chai dạ đá của các ông, ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,11)

 

07. Đức Giêsu ôm lấy các trẻ nhỏ và đặt tay làm gì cho chúng? (Mc 10,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU LỜI CHÚA GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG
 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly
Tin Mừng thánh Máccô 10,9

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16


 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Trung tín

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Người Pharisêu (Mc 10,2)
02. b. Ông Môsê (Mc 10,4)
03. b. Vì các ông lòng chai dạ đá (Mc 10,5)
04. b. Không được phân ly (Mc 10,9)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,13-16)

 

III. Ô CHỮ 


01. Ngoại tình (Mc 10,11)    
02. Đức Giêsu (Mc 10,13)
03. Môn đệ (Mc 10,13)
04. Thiên  (Mc 10,14-15)
05. Phân ly (Mc 10,9)
06. Môsê (Mc 10,11)
07. Chúc lành (Mc 10,16)

Hàng dọc : TÌNH YÊU

 

NGUYỄN THÁI HÙNG