Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 19 TN năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51


41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."


41 The Jews murmured about him because he said, "I am the bread that came down from heaven,"

42 and they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?"

43 Jesus answered and said to them, "Stop murmuring  among yourselves.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day.

45 It is written in the prophets: 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me.

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father.

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.

48 I am the bread of life.

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died;50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."


I. HÌNH TÔ MÀU


*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Người Do thái xì xầm phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói gì?
(Ga 6, 41)
a. “Tôi là Con Thiên Chúa”
b. “Tôi là sự sống lại”
c. “Tôi là bánh từ trời xuống”
d. “Tôi là sự sáng thế gian”

 

02. Đức Giêsu nói: ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì … … … (Ga 6,45)
a. Có sự sống mới
b. Sẽ đến với tôi
c. Được giải thoát trong ngày sau hết
d. Được cứu độ

 

03. Đức Giêsu nói với người Do thái, ai tin thì được điều gì? (Ga 6,47)
a. Sự sống đời đời
b. Chúa Cha thương mến
c. Đất làm gia nghiệp
d. Hưởng Nước Trời

 

04. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, để ai ăn thì … … … (Ga 6,50)
a. Khỏi phải chết
b. No đủ muôn đời
c. Không phải khát
d. Cả a, b và c đúng

 

05. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, … … … (Ga 6,51)
a. Được ban cho các ngươi
b. Để cho thế gian được sống
c. Được ban cho muôn người
d. Để ai ăn thì được sống

 

III. Ô CHỮ


 

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói ngài là gì từ trời xuống? (Ga 6,41)

 

02. Những ai đến với Đức Giêsu thì Ngài sẽ làm gì cho họ trong ngày sau hết? (Ga 6,44)

 

03. Đức Giêsu là bánh gì từ trời xuống? (Ga 6,51)

 

04. Đức Giêsu nói chẳng ai đến được với ngài nếu ai không lôi kéo người ấy? (Ga 6,44)

 

05. Người nào phản đối xì xầm vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống” ? (Ga 6,41)

 

06. Người do thái nói Đức Giêsu là con của ai? (Ga 6,41)


07. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)

 

08. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga 6,50)

 

09. Những ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống gì? (Ga 6,47)

 

10. Ai là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,41-51)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Tin Mừng thánh Gioan 6,-51

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề :
Bánh bởi trời

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. “Tôi là bánh từ trời xuống”
02. b. Sẽ đến với tôi (Ga 6,45)
03. a. Sự sống đời đời (Ga 6,47)
04. a. Khỏi phải chết (Ga 6,50)
05. b. Để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

 

III. Ô CHỮ

01. Bánh (Ga 6,41)
02. Sống lại (Ga 6,44)
03. Hằng sống (Ga 6,51)
04. Chúa Cha (Ga 6,44)
05. Do thái (Ga 6,41)
06. Giuse (Ga 6,41)
07. Thế gian(Ga 6,51)
08. Trời (Ga 6,50)
09. Đời đời (Ga 6,47)
10. Đức Giêsu (Ga 6,41-51)

 

Hàng dọc : BÁNH TỪ TRỜI

 

NGUYỄN THÁI HÙNG