Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 14 TN năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

CÙNG HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B
Mc 6,1-6

 

TIN MỪNG

 

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 

 

1 He departed from there and came to his native place, 1 accompanied by his disciples.

 

2 When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands!3 Is he not the carpenter,  the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him.

 

4 Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house."

 

5 So he was not able to perform any mighty deed there,  apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

 

6 He was amazed at their lack of faith. He went around to the villages in the vicinity teaching.

 

I. HÌNH TÔ MÀU


 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Quê quán của Đức Giêsu là đâu? (Mc 6,1-6)
a. Bêlem.
b. Nadarét.
c. Bêtania.
d. Caphácnaum.

 

02. Vào ngày này Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6,2)
a. Ngày lễ Vượt qua.
b. Ngày Sabát.
c. Ngày Thứ nhất trong tuần.
d. Ngày Lễ lều.

 

03. Với Đức Giêsu, người ta ngạc nhiên về điều gì? (Mc 6,2)
a. Về những phép lạ Người làm.
b. Về sự khôn ngoan của Người.
c. Về các xử thế của Người.
d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6,2)
a. Yêu mến.
b. Kính trọng.
c. Ngạc nhiên.
d. Bỡ ngỡ.

 

05. Tại Nadarét, Đức Giêsu đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Đúng hay sai? (Mc 6,5)
a. Đúng
b. Sai.

 

 

III. Ô CHỮ


Những gợi ý

 

01. Người ta không hiểu là gì về những việc gì Đức Giêsu đã làm? (Mc 6,2)

 

02. Một trong những anh em họ hàng của Đức Giêsu. (Mc 6,3)

 

03. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6,22)

 

04. Dân làng Nadarét vấp ngã vì ai? (Mc 6,3)

 

05. Vào ngày này Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6,2)

 

06. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mc 6,3)

 

07. "… … … có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (Mc 6,4)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 


IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG
 


“Người chỉ đặt tay trên
một vài bệnh nhân và chữa lành họ”.
Tin Mừng thánh Máccô 6,5

 


Lời giải đáp
CÙNG HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B
Mc 6,1-6

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Từ chối

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,6

Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Nadarét (Mc 6,1-6)
02. b. Ngày Sabát (Mc 6,2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 6,2)
04. c. Ngạc nhiên (Mc 6,22)
05. a. Đúng (Mc 6,5)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Phép lạ (Mc 6,2)
02. Ông Giôxếp (Mc 6,3)
03. Ngạc nhiên (Mc 6,22)
04. Đức Giêsu (Mc 6,3)
05. Ngày Sabát (Mc 6,2)
06. Bà Maria (Mc 6,3)
07. Ngôn sứ (Mc 6,4)

 

Hàng dọc: Lòng Tin

 

NGUYỄN THÁI HÙNG