Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô chữ thánh Phêrô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  THÁNH PHÊRÔ

 

 

Những gợi ý


01. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23).

 

02. Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…)


03. Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)

 

04. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)


05. Tại cửa nào của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi”? (Cv 3,6)

 

06. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)


07. Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)

 

08. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110)


09. Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)


10. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)


11. Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ THÁNH PHÊRÔ 2

01. Tabitha (Ga 21,15-23)
02. Cônêliô (Cv 10,1…)
03. Ênê (Cv 9,32-35)
04. Con gà (Lc 22,54-62)
05. Cửa Đẹp (Cv 3,6)
06. Simon (Mt 16,16)
07. Xaphira (Cv 5,1-11)
08. Mankhô (Ga 18,1-110)
09. Kêpha (Ga 1,35-51)
10. Anrê (Mc 1,16-20)
11. Gioan (Ga 21,15-23)

 

 

Hàng dọc : TÔNG ĐỒ PHÊRÔ

 

NGUYỄN THÁI HÙNG