Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Mt 16, 13-20

 TIN MỪNG

 

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

 

13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"


14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."

 

15 He said to them, "But who do you say that I am?"


16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."

 

17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.


18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.

 

19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."


20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.


I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì?:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 16,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

II. TRẮC NGHIỆM


01. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16, 13-14)
a. Ông Giêrêmia
b. Ông Êlia
c. Ông Gioan tẩy giả
d. Cả a, b và c đúng.

 

02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16, 16)
a. Ông Gioan
b. Ông Philipphê
c. Ông Tôma
d. Ông Simon Phêrô


03. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16, 17)
a. Ông Môsê
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
c. Tổ phụ Ápraham
d. Ngôn sứ Êlia

 

04. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16, 18)
a. Chính trị
b. Tử thần
c. Vua chúa
d. Xã hội.

 

05. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16, 19)

a. Ông Giacôbê
b. Ông Phêrô
c. Ông Gioan
d. Ông Tôma

 

 

III.  Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý:

 

01. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16, 18)


02. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16, 19)

 

03. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16, 14)
 

04. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16, 16)


05. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16, 18)

 

06. Cha của ông Phêrô? (Mt 16, 17)


07. Đây là nơi ông Phêrô tuyên xưng dhs là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16, 13)

 

08. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con của ai? (Mt 16, 16)


09. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16, 14)

 

10. Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho ai? (Mt 16, 19)


11. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16, 16)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16


NGUYỄN THÁI HÙNG


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-20


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chìa Khóa Nước Trời

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19:

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16, 13-14)
02. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16, 16)
03. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16, 17)
04. b. Tử thần (Mt 16, 18)
05. b. Ông Phêrô (Mt 16, 19)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Hội Thánh (Mt 16, 18)
02. Nước Trời (Mt 16, 19)
03. Ông Gioan tẩy giả (Mt 16, 14)
04. Đức Giêsu (Mt 16, 16)
05. Tảng Đá (Mt 16, 18)
06. Ông Giona (Mt 16, 17)
07. Xêdarê Philipphê (Mt 16, 13)
08. Con Thiên Chúa (Mt 16, 16)
09. Ngôn sứ  Êlia (Mt 16, 14)
10. Ông Phêrô (Mt 16, 19)
11. Đấng Kitô (Mt 16, 16)

 

Hàng dọc: Tông Đồ Phêrô


NGUYỄN THÁI HÙNG