Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Thánh Gioan Tẩy Giả

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

 

Những gợi ý

 

01. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)

 

02. Con của ông Dacaria và bà Êlisabét tên là gì? (Lc 1,5-25)

 

03. Vua nào ra lệnh chém đầu ông Gioan tẩy giả?(Mt 14,3)

 

04. Thân phụ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc 1,5-25)

 

05. Ông Gioan nói Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xỏa bỏ tội gì? (Ga 1,29)

 

06. Ngôn sứ Gioan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,5)

 

07. Thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì?  (Lc 1,5-25)

 

08. Lúc ông Gioan rao giảng tại vùng sông Giođan, ai làm tiểu vương miền  Abilên? (Lc 3,1)

 

09. Ngôn sứ Gioan mặc áo gì? (Mt 3,4)

 

10. Đức Giêsu nói ông Gioan chính là ngôn sứ nào phải đến? (Mt 11,21)

 

11. Ngôn sứ Gioan tẩy giả bị giết chết bằng cách nào? (Mt 14,10)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


Lời giải đáp

Ô CHỮ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ


01. Gioan (Mc 1,9)
02. Gioan (Lc 1,5-25)
03. Hêrôđê (Mt 14,3)
04. Tư tế Dacaria (Lc 1,5-25)
05. Trần gian (Ga 1,29)
06. Tha tội (Mc 1,5)
07. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
08. Lyxania (Lc 3,1)
09. Lông lạc đà (Mt 3,4)
10. Êlia (Mt 11,21)
11. Chặt đầu (Mt 14,10)

 

Hàng dọc : Gioan Tẩy Giả

 

NGUYỄN THÁI HÙNG