Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngôi Ba Thánh Thần (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

  NGÔI  BA  THÁNH  THẦN

 
Chúa Thánh Thần Ngôi Ba nguồn yêu mến
Một tác nhân quan trọng và vô hình
Hoạt động Ngài phong phú luôn phát sinh
Trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc
 
Các Tiên Tri được Thánh Thần linh ứng
Ban can đảm Thánh Tử đạo anh hùng
Trong biến cố Nhập thế quá lạ lùng
Ban khôn ngoan cho Tông đồ rao giảng
 
Tin Mừng lan rộng nhờ Thánh thần hóa dạng
Là Ngôi Ba nguồn chính yếu Tình yêu
Phát xuất từ Cha-Con lan khắp nơi
Chúa Thánh Thần lửa hằng cháy nung nấu
 
Là than hồng dưới tro tàn ấp ủ
Ơn Thnh Thần sục sôi ở trong tim
Ngài quét sạch những u uẩn tâm linh
Ngài thì thầm nhẹ nhàng như hơi thở
 
Ta nhận ra Ngài qua những nâng đở
Ta hạnh phúc nhờ có Ngài đở nâng
Qua thúc đẩy làm lành ta đã từng
Ban ơn phúc dồi dào ta gầy dựng
 
Ta hoạt động cho tình yêu thêm vững
Nên khí cụ của chính Chúa Thánh Thần
Tạo niềm tin vững chắc  một đặc ân
Hướng theo chiều Chúa Thánh Linh thúc đẩy
 
Hiểu như thế chúng ta sẽ nhìn thấy
Chúa Thánh Thần Ngài hiện diện khắp nơi
Ở đưới thế cũng như ở trên trời
Cũng chính Ngài sẽ trao ban sức mạnh
 
Để chúng ta ra  đi và làm chứng
Cùng cộng tác trong công cuộc Nước Trời
Qua huớng dần Chúa Thánh Linh tuyệt  vời
Để hoàn thành  Sứ mệnh Ngài trao phó …
 
                 Cao Trí Dũng