Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ân huệ cuối cùng (TTT)

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
ÂN HUỆ CUỐI CÙNG
 
 
Hãy mau đáp lại bây giờ
Khi mà vẫn kịp trong Giờ Xót Thương
Người ơi! Mau đến tựa nương
Suối nguồn Thương Xót muôn trùng bao la
Cửa Thương Xót, cửa nhân từ
Ai dám chối từ bị xử công minh
Thời kỳ cuối đã rành rành
Rồi ngày công lý sẽ nhanh đến gần
Là ngày Đức Chúa quang lâm
Ngày công lý ấy muôn phần khiếp kinh
Người ơi! Đừng có coi khinh
Cũng đừng giả điếc, ngông nghênh ngang tàng
Không tin Lòng Chúa Thương Xót
Thật là bất hạnh vô cùng, người ơi!
Lòng Thương Xót của Chúa Trời
Là ân huệ cuối cùng thời chúng ta
Chuyện về hỏa ngục không đùa
Hoàn toàn có thật không hề sai đâu!
 
 
TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu, 23-3-2012