Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Ô Chữ Mùa Chay 2012

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY 2012

 

 


Những gợi ý


01. Người đứng dưới chân thập giá chịu đau khổ với con mình là ai? (Ga 19,25)


02. Ngôn sứ Giôna được sai đi tới thành nào kêu gọi mọi người ăn năn sám hối? (Mt 12,41)


03. Vị ngôn sứ được trao sứ mệnh kêu gọi dân Ninivê sám hối tên là gì? (Mt 12,41)


04. Thành nào được Đức Giêsu khóc thương ? (Lc 19,41)


05. Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,14)

 

06. Ai được Thần Khí dẫn vào hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)


07. Ai đã xin các thần sứ Chúa để cứu thành Xơđôm khỏi bị hủy diệt? (St 19,1…)


08. Người phụ nữ yêu mến Chúa nhiều và ra mộ vào sáng ngày phục sinh tên là gì? (Ga 20,1)


09. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)


10. Ai đã rao giảng và kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội? (Mc 1,4)


11. Vị ngôn sứ nào đã nói :
“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương”?

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


 

 

 

 

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY 2012

 

01. Mẹ Maria (Ga 19,25)
02. Ninivê (Mt 12,41)
03. Ông Giôna (Mt 12,41)
04. Giêrusalem (Lc 19,41)
05. Tin Mừng (Mc 1,14)
06. Đức Giêsu (Mt 4,1)
07. Ápraham (St 19,1…)
08. Maria Mácđala (Ga 20,1)
09. Thần Khí (Mt 4,1)
10. Gioan Tẩy giả (Mc 1,4)
11. Giôen (Giôen 2,13)


Hàng dọc : Ăn Năn Sám Hối

NGUYỄN THÁI HÙNG