Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Với Thử Thách Khổ đau

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

VUI VỚI THỬ THÁCH KHỔ ĐAU

 

Thử thách sầu đau là một kỳ diệu
Tại sao Chúa để bạn gặp khổ đau
Đó là đìều đào luyện thật nhiệm mầu
Mong giúp bạn nên con người Tiến đức

 

Chúa muốn rằng đời sống bạn chừng mực
Trong trao đổi bạn cần phải hài hòa
Trông vào bạn phản ảnh hình ảnh Cha
Cầu mọi người hưởng Ơn phúc Cứu độ

 

Một thao thức cầu Thánh linh hổ trợ
Cuộc đời Gióp “ một bản Tình ca yêu”
Tuyệt vời đẹp cả sáng sớm suốt chiều
Qua cuộc đời Thánh Phaolô cũng thế

 

Không nói nhiều quá khứ Ngài thật tệ
Cuộc đời đầu Phao lô đã làm gì
Ông hăng máu bắt đạo Chúa như chi
Thế nhưng khi chạm rồi Tình yêu Chúa

 

Phao-lô đã thay đổi đến kỳ lạ
Rồi sau đó Chúa gọi ông ăn năn
Ông chứng minh Tình yêu Chúa của mình
Qua giảng rao Tin Mừng hăng say lạ

 

Ngài không tự hào về Tin Mừng Rao giảng
Việc giảng Rao Chúa gọi tôi cần làm
Vì là một mệnh lệnh của chính Cha
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng”

 

Vì Tin Mừng giảng rao không sao lãng
Để đáp đền một quá khứ lôi thôi
Hầu thông phần phúc lộc của Tin Vui
Vì tôi đã săn lùng tin hữu Chúa

 

Hãy đặt mình trong sâu thẳm lòng Chúa
Để đền đáp tình Chúa Đấng Cứu tinh
Hay tạ ơn trong vực thẳm lòng mình
Với hy sinh mỗi ngày xin dâng Chúa …

 

 

Cao Trí Dũng

 

*******************************************