Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 07

 

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

Bài 7 : BẢN QUI CHẾ CỦA CANH TÂN ĐẶC SỦNGPhong Trào Canh Tân Đặc Sủng đã được chính thức ghi vào Bộ Luật Giáo Hội với Bản Qui Chế đặc biệt được Hội Đồng Toà Thánh về Giáo Dân đệ trình Đức Thánh Cha phê chuẩn từ tháng 9-1993. Dưới đây là phần tóm lược các điểm chính trong Bản Qui Chế.


Bản Qui Chế của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới đã được Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân chấp thuận vào tháng 9-1993. Đây là thành quả của nhiều năm làm việc giữa Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới và các nhà Giáo Luật, và cuối cùng là Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân.


Theo Bản Qui Chế này thì danh hiệu ICCRO (International Catholic Charismatic Renewal Office) tức là Văn Phòng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới có trụ sở tại Toà Thánh Vatican, nay được đổi lại là ICCRS (International Catholic Charismatic Services), Cơ Quan Tác Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới. Sở dĩ có sự thay đổi này là vì Toà Thánh nhìn nhận rằng Canh Tân Đặc Sủng là một thực thể sống động xuất hiện giữa lòng Giáo Hội, đã làm trổ sinh cho Giáo Hội rất nhiều hoa trái thiêng liêng, nên cần phải có một Cơ Quan phụ trách các dịch vụ cho Phong Trào này, thay thế cho một Văn Phòng chỉ làm công việc thống kê như trước đây. Vì vậy, Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng được Toà Thánh ban đặc quyền cung cấp các dịch vụ cho Phong Trào này ở mọi cấp bậc trên toàn thế giới qua Tổ Chức ICCRS. Các hoạt động của Tổ Chức này được đúc kết qua một văn kiện gọi là Bản Qui Chế của ICCRS.


Bản Qui Chế gồm ba Phần với 29 Điều khoản. Phần I (1-7) nói về bản chất của ICCRS. Phần II (8-9) liệt kê mục tiêu các hoạt động của ICCRS. Phần III (10-29) cơ cấu tổ chức của ICCRS.


Trong phần mở đầu của Bản Qui Chế, Canh Tân Đặc Sủng được mô tả bản chất như sau:


“Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo không phải là một Phong Trào đơn thuần, thống nhất khắp hoàn cầu. Phong Trào này không có vị sáng lập hay một nhóm sáng lập viên như nhiều Phong Trào khác. Cũng không có danh sách các hội viên. Nhưng là sự qui tụ các phần tử, các nhóm và các hoạt động khác nhau, thường là sinh hoạt độc lập trong nhiều tầng cấp và nhiều phương cách phát triển với những nét nổi bật khác nhau, tuy nhiên, cùng chia sẻ những cảm nghiệm và những mục tiêu chung.”


Nhiệm vụ chính của ICCRS trong những nhóm khác biệt này và trong Giáo Hội, là cổ võ và nuôi dưỡng Canh Tân Đặc Sủng trong Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn cầu. Dĩ nhiên, ICCRS không thể đơn độc thực hiện nhiệm vụ trên, nhưng đưọc phối hợp chung với các Ban Phục Vụ ở mọi tầng cấp – các quốc gia, các Giáo Phận, các Cộng Đoàn Thánh Linh – mà tất cả hướng vào việc phát triển Canh Tân. Điều căn bản để hiểu rõ về sự liên hệ giữa Tổ Chức ICCRS với các nhóm là: ICCRS được thành lập để Phục Vụ.


Vì vậy, trong sự liên hệ với các nhóm khác biệt trong Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, Tổ Chức ICCRS không chỉ hổ trợ cho nhóm này hay nhóm khác, nhưng phục vụ chung cho bất cứ ai cảm nghiệm được Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh, và muốn sử dụng các đặc sủng này trong đời sống Giáo Hội, và có sự vâng phục hoàn toàn thẩm quyền các Giám Mục địa phương.


Các mục tiêu và hoạt động của Canh Tân Đặc Sủng:


Để phản ảnh rõ đường hướng Canh Tân, dưới đây là năm mục tiêu chính cần được thực hiện trên toàn thế giới:

 

1. Cổ võ mọi cá nhân hối cải trở về với Chúa Giêsu Kitô, và chấp nhận Ngài làm Chúa và Đấng Cứu Độ.


2. Cổ võ mọi cá nhân tiếp nhận sự hiện diện và quyền lực của Chúa Thánh Linh.
Hai điểm trên thường được cảm nghiệm chung trong một ơn được gọi là “Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh”, hay còn được gọi là Ơn Đổi Mới trong Chúa Thánh Linh. Đây cũng là ân sủng thường được hiểu là qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, mỗi Kitô hữu đều đã được lãnh nhận để họ có đủ khả năng phục vụ Giáo Hội và thế giới.


3. Cổ võ mọi cá nhân tiếp nhận và sử dụng các đặc sủng – không chỉ riêng trong Phong Trào CTĐS – nhưng chung trong toàn thể Giáo Hội. Các đặc sủng này giúp cho người Kitô hữu lớn lên trong thánh thiện, và có khả năng thực hiện các sứ mệnh của Giáo Hội.


4. Cổ võ việc Truyền Giáo trong quyền lực của Chúa Thánh Linh, bao gồm việc truyền giáo cho người ngoại, và tái truyền giáo cho các Kitô hữu để họ trưởng thành trong đức tin. Một trong những sức mạnh của Canh Tân là khuyến khích mọi Kitô hữu làm chứng cho quyền lực của Chúa Thánh Linh qua việc rao giảng và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và là Đấng Cứu Độ.


5. Cổ võ sự lớn lên trong thánh thiện qua các đặc sủng nổi bật này cùng với sự tham dự các Bí Tích Thánh để có một đời sống sung mãn. Và như vậy, qua Canh Tân Đặc Sủng, người Công Giáo sẽ trở nên người hoàn hảo hơn.

*************************************************