Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 7 TN Năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 TN NĂM B

 

Tin Mừng thánh Máccô 2,1-12

 

TIN MỪNG

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! "12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! "1  When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home.

 

2 Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door, and he preached the word to them.


3 They came bringing to him a paralytic carried by four men.

 

4 Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying.


5  When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Child, your sins are forgiven."

 

6 Now some of the scribes were sitting there asking themselves,7 "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins?"


8 Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves, so he said, "Why are you thinking such things in your hearts?9 Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'?10  But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth"--11 he said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your mat, and go home."

 

12 He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, "We have never seen anything like this."


 

I. HÌNH TÔ MÀU

 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 2,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ai được thả xuống từ mái nhà? (Mc 2,4)
a. Người mù.
b. Người câm.
c. Người bị quỷ ám.
d. Người bại liệt.


02. Người bại liệt này được bao nhiêu người khiêng? (Mc 2,3)
a. 2 người khiêng.
b. 3 người khiêng.
c. 4 người khiêng.
d. 5 người khiêng.

 

03. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Này con, con đã được tha tội rồi”, ai đã nghĩ thầm trong bụng rằng Người nói phạm thượng? (Mc 2,6)
a. Các thượng tế.
b. Người phe Hêrôđê.
c. Người phái Xađốc.
d. Các kinh sư.


04. Khi được chữa lãnh, người bại liệt vác lấy cái gì mà đi? (Mc 2,12)
a. Cái giường.
b. Cái ghế xếp.
c. Các gậy.
d. Cái chõng.

 

05. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chữa người bại liệt mọi người thế nào? (Mc 2,12)
a. Kinh hoàng.
b. Sửng sốt.
c. Tôn vinh Thiên Chúa. 
d. Chỉ b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ

 

 


Những gợi ý


01. Đây là kẻ được người ta đem đến cho Đức Giêsu có 4 người khiêng? (Mc 2,3)

 

02. Kẻ bại liệt được người ta đem đến cho Đức Giêsu có mấy người khiêng? (Mc 2,3)


03. Khi chứng kiến việc người bại liệt được chữa lành, mọi người đều sửng sốt và tôn vinh ai? (Mc 2,12)

 

04. Ai đã tha tội cho người bại liệt? (Mc 2,5)


05. Các kinh sư nghĩ chỉ 1 mình Thiên Chúa  mới có quyền gì? (Mc 2,7)

 

06. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Này con, con đã được tha tội rồi”, ai đã nghĩ thầm trong bụng rằng Người nói phạm thượng? (Mc 2,6)


07. Ở dưới đất này, ai có quyền tha tội? (Mc 2,10)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG


"Này con, con đã được tha tội rồi."
Tin Mừng thánh Máccô 2,5b

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 TN NĂM B
Mc 2,1-12

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Chúa Giêsu làm phép lạ

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 2,5

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. d. Người bại liệt (Mc 2,4)
02. c. 4 (Mc 2,3)
03. d. Các kinh sư (Mc 2,6)
04. d. Cái chõng (Mc 2,12).
05. d. Chỉ b và c đúng (Mc 2,12)

III. Lời giải đáp  Ô CHỮ

01. Kẻ bại liệt (Mc 2,3)
02. Bốn (Mc 2,3)
03. Thiên Chúa (Mc 2,12)
04. Đức Giêsu (Mc 2,5)
05. Tha tội (Mc 2,7)
06. Các kinh sư (Mc 2,6)
07. Con Người (Mc 2,10)

Hàng dọc: Lòng Tin

NGUYỄN THÁI HÙNG