Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B

 

 
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B
FIFTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mc 6, 7-13
 
 


Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.

 

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick— no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic. 

 

Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben,und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.

 


Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. 

 

He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. 

 

Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf.

 


Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 

 

The Twelve drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. 

 

Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.

 

=========

Tô Màu:

 

Nhấn chuột phải lên những hình dưới đây, chọn "Save Target As" để tải hình trắng đen về tô màu

 

(Right-click on the following thumbnails and select "Save Target As" to download black and white pictures for printing and coloring)

 

Image 01 Image 02 Image 03