Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B
6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch".

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean."

Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh".

Moved with pity, he stretched out his hand,  touched him, and said to him,  "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once.  He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest  and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them."

 

Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.