Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B
2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu.

John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples heard what he said and followed Jesus.

Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Jesus turned and saw them following him and said to them, “What are you looking for?” They said to him, “Rabbi” — which translated means Teacher, “where are you staying?” He said to them, “Come, and you will see.” So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon.

 

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, “We have found the Messiah” — which is translated Christ —. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John; you will be called Cephas” — which is translated Peter.