Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM A - Mt 11, 2-11
THIRD SUNDAY OF ADVENT

Lời Chúa, Học Hỏi, Vui chơi, Tô Màu

Nguyễn Thái Hùng và TL

I- LỜI CHÚA


Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?"

-----------------------------
English: When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question, “Are you the one who is to come, or should we look for another?”
-----------------------------
German: Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm 
und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern warten?

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". 
-----------------------------
English: Jesus said to them in reply, “Go and tell John what you hear and see: the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me.”
----------------------------
German: Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht :
Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

-----------------------------

English: As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John, “What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written: Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way before you. Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.”
-----------------------------

German: Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden; er sagte: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt?  Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: Ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her; / er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch: Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er.


II- CÂU HỎI:

01.Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? 
a. 1 vị ngôn sứ 
b. 1 vị tư tế 
c. 1 tổ phụ 
d. 1 vị luật sĩ 

02. Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? 
a. Ông Dacaria 
b. Ông Nicôđêmô 
c. Ông Gioan Tẩy Giả 
d. Ông Phêrô 

03. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được nói về ai?
a. Ông Môsê 
b. Ngôn sứ Isaia 
c. Đức Giêsu Kitô 
d. Ông Gioan Tẩy giả

04. “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … … … “.
a. Kẻ nghèo được ơn cứu độ. 
b. Mọi dân tộc được giải thoát. 
c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. 
d. Kẻ nghèo được hưởng phúc Nước Trời.

05. Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không?
a. Ông Gamalien 
b. Ông Nicôđêmô 
c. Ông Gioan Tẩy giả 
d. Thượng tế Khanan

LỜI GIẢI

01. a. 1 vị ngôn sứ (Mt 11, 9)
02. c. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11, 11)
03. d. Ông Gioan Tẩy giả(Mt 11, 10)
04. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. (Mt 11, 5)
05. c. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11, 2)

Ô CHỮ
TUẦN 3 MÙA VỌNG A

NHỮNG GỢI Ý.

01.Sứ thần đã truyền tin cho ông Dacaria tên là gì? (Lc 1,19) 

02. Sứ thần Gáprien bảo ông Dacaria đặt tên cho con trẻ là gì? (Lc 1, 13) 

03. Ông Gioan làm phép rửa sám hối tại sông gì? (Mc 1,5) 

04. Cha của ông Gioan tên là gì? (Lc 1,13) 

05. Ông Gioan thường sống ở đâu ? (Lc 1,2) 

06. Sau bao ngày sinh ra thì người ta đặt tên cho con trẻ? (Lc 1,59) 

07.Ông Gioan mặc áo lông của con vật gì? (Mc 1,6) 

08. Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối vào thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 1,2-3) 

09. Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói :
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho … … … tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. (Lc 1,78) 

10. Mẹ của ông Gioan tẩy giả tên là gì? (Lc 1,26) 

11. Khi không tin lời sứ thần nói, ông Dacaria bị gì?(Lc 1,22) 

Hàng dọc : Chủ đề của Ô chữ là gì?

Lời giải

01. Sứ thần Gáprien (Lc 1,19)
02. Gioan (Lc 1, 13)
03. Sông Giodan (Mc 1,5)
04. Tư tế Dacaria (Lc 1,13)
05. Hoang địa (Lc 1,2) 
06. Tám (Lc 1, 59)
07. Lạc đà
08. Ông Lyxania (Lc 1, 2-3)
09. Vầng Đông(Lc 1,78)
10. Bà Êlisabét (Lc 1,26)
11. Câm (Lc 1,22)

 

III- CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. Mt 11,10

========================================

TÔ MÀU:

Nhấn chuột phải lên những hình dưới đây, chọn "Save Target As" để tải hình trắng đen về tô màu
(Right-click on the following thumbnails and select "Save Target As" to download black and white pictures for printing and coloring)

Image 01 Image 02 Image 03