Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần R

Tên thân nhân Tên người xin
LM Gioan Baotixita Maria CIRITANFI JONSON RETS PHERO TRẦN QUANG VINH
Gioan Baotixita Jonh Rets Thesalonica Quang
Ane Lã Thị Ngọc Rạng Phaolo Lã Danh Ngọc
Luy phaolo Danh Công Ruy Mattha Danh Thị Hòa Bá Linh
Phanxico Xavie Lê Quang Rôn Tadeo Lê Quang Phương
Gianxinta phero Trần Văn Rong Phaolo Trần Thanh Văn Rêu Phong