Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Giỗ - Điạ Phận Huế

Kinh Giỗ - Điạ Phận Huế 
Cầu cho linh hồn _______

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông đồ, thì rầy chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cấu nguyện. Xin Chúa rất nhơn từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa

Lạy Chúa chúng con vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. Con  lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh, và chơn thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Chúa Giêsu Cực Khoan, Cực Nhân

Lạy Chúa Cứu Thế cực khoan, cực nhơn, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Cha, song vì Chúa đã phán rằng: ỀBay lấy danh Cha mà cầu xin sự gì cùng Đức Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho sự ấyỂ. Nên chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp cực trọng Năm Dấu Thánh Chúa, mà dâng lời cùng Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha nhận lời mà tha bớt phần phạt cho linh hồn ...... mau ra khỏi nơi khốn khó, mà về nhà Thiên Đàng hưởng phúc trọng vô cùng.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu

Thứ Nhất thì ngẫm:

Khi quân dữ bắt chơn tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Đức Chúa Trời chịu đóng đinh chơn tả, vì chúng con đi đàng trái; cùng nguyện một kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi nữa. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ... đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 kinh Kính Mừng.

Thứ Hai thì ngẫm:

Khi quân dữ bắt chơn hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chơn đi dạy dỗ chúng con mà chúng con lạy lấy đinh sắt đóng chơn cho làm vậy; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ... đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 kinh Kính Mừng.

Thứ Ba thì ngẫm:

Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay liền xé ra, càng  đau hơn nữa. Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ... đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 kinh Kính Mừng.

Thứ Bốn thì ngẫm:

Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ, liền giãn xương ngực Đức Chúa Giêsu ra cho nên đau đớn lắm, thì mới đóng đinh đặng. Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình, thì thương xót con lắm. Xin cho chúng con làm việc phước đức, cho ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu là bên kẻ lành đáng lên Thiên đàng. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ... đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 kinh Kính Mừng.

Thứ Năm thì ngẫm:

Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy xuống; song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau gì vì đã sinh thì, nhưng Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy. Khi gẫm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, đội ơn Đức Chúa Giêsu lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con cho nên chịu chết vì chúng con. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ... đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ Sáu thì nguyện:

Ba kinh Đức Chúa Trời, kính lạy những cái đinh thâu qua chơn tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện 1 kinh Đức Chúa Trời kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu; cùng nguyện 1 kinh Đức Chúa Trời kính lạy Thánh giá là giường Cha Cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa lấy Thánh giá, đinh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho linh hồn ..... đặng vào. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Lời Nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con. Chớ chi chúng con có ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu làm chứng có lòng kính mến Cha Cả trên hết mọi sự; song le chúng con là kẻ yếu sức cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cả cho chúng con đặng lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Kinh Cầu Chuộc Tội

  • Xin Chúa thương xót chúng con
  • Xin Chúa thương xót chúng con
  • Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
  • Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
  • Xin Chúa thương xót chúng con
  • Xin Chúa thương xót chúng con
  • Chúa Giêsu nghe cho chúng con
  • Chúa Giêsu nhận lời chúng con
  • Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
  • Thưa: Thương xót linh hồn ..............

     (câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu thương hết người thế.

Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Chúa Giêsu ba mươi năm chịu luỵ Đức Mẹ.

Chúa Giêsu ba năm dạy dỗ Giudêu.

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.

Chúa Giêsu chịu Giuđa bán cho quân Giudêu.

Chúa Giêsu chịu dân Giudêu ra rước mầng hát.

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.

Chúa Giêsu chịu rửa chơn cho các đầy tớ.

Chúa Giêsu truyền phép Thịt Máu mình để nuôi linh hồn chúng con.

Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-ma-ni mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.

Chúa Giêsu chảy  mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phú mình cho nó.

Chúa Giêsu chịu buộc trói  ở  mình.

Chúa Giêsu chữa đã đứa quân dữ bắt mình.

Chúa Giêsu chịu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.

Chúa Giêsu chịu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.

Chúa Giêsu mở lòng Thánh Phêrô ăn năn tội khóc lóc.

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ.

Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cùng cáo gian.

Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: �đáng phải giết�.

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn.

Chúa Giêsu chịu quân dữ nộp cho quan Philatô tra xét.

Chúa Giêsu chịu Philatô phú mặc vua Erođe.

Chúa Giêsu chịu vua Erođe chê rằng dại dột.

Chúa Giêsu chịu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình.

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn đóng thâu vào đầu.

Chúa Giêsu chịu quân dữ quì lạy nhạo cho xấu hổ.

Chúa Giêsu chịu Philatô đem ra nơi cao cho dân xem thấy mà thương.

Chúa Giêsu chịu quân Giudêu kêu rằng: đóng đinh trên cây Thánh Giá.

Chúa Giêsu chịu Philatô phú cho dân dữ đem đi giết.

Chúa Giêsu chịu vác cây Thánh giá nặng nề.

Chúa Giêsu chịu các người nữ đi theo mà thương khóc.

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chơn tay vào Thánh giá.

Chúa Giêsu chịu nạn giữa hai người trộm cướp.

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho quân dữ.

Chúa Giêsu chịu các quân dữ lấy hết áo chia nhau.

Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.

Chúa Giêsu tha tội cho một người kẻ trộm phải đóng đinh cùng.

Chúa Giêsu trối phú Đức Mẹ làm Mẹ ông Thánh Gioan.

Chúa Giêsu cho ông Thánh Gioan làm con Đức Mẹ.

Chúa Giêsu nửa ngày mất sáng mặt trời tối khắp thiên hạ.

Chúa Giêsu còn trên cây Thánh giá than thở cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu còn trên cây Thánh giá kêu rằng: �khát khao�.

Chúa Giêsu rằng: đã đoạn, ấy là đã hoàn tất việc chuộc tội cho thiên hạ.

Chúa Giêsu rằng: Con phú linh hồn Con ở tay Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông an ủi các người Thánh.

Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm.

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra thật là con Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu chịu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

Chúa Giêsu chịu táng xác trong huyệt đá mới.

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các người Thánh lên.

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu ở mình.

Chúa Giêsu dạy ông Thánh Phêrô thay vì cai Hội thánh.

Chúa Giêsu dạy các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ thăng thiên.

Chúa Giêsu ngày tận thế lại xuống phán xét.

+++

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Trời.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội nghe nghe qủi cám dỗ.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo sa hỏa ngục mất công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Chúng con là kẻ có tội

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con

Chúa Giêsu mở lòng cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.  

Thưa: Chúa Giêsu nghe chúng con

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông Đức Chúa Giêsu vì đã chuộc tội chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ Đức Chúa Giêsu cho nên.

Chúa Giêsu nước Việt Nam giữ đạo cho bền càng ngày càng thịnh.

Chúa Giêsu cho chúng con chịu Mình Thánh Chúa vào lòng cho nên.

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa khỏi xác, khỏi chước ma qủi dữ.

Chúa Giêsu cho linh hồn ............ đặng phần vui vẻ cùng Đức Chúa Giêsu trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Lời Nguyện

Chúng con là vật mọn phàm hèn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết kinh khủng nhuốc nha, mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên? Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám, động điạ, sầu não; nuí non là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sinh nên muôn vật, huống là chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha cả đã chảy ra hết, vì tội con dữ là chúng con, mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi  đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đinh, chịu chết làm vậy! Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh vào ở trong lòng chúng con.

Chúng con lạy ơn Dấu Chơn tả Đức Chúa Giêsu!

Thưa: Vì tội chúng con (câu nào cũng thưa như vậy).

Chúng con lạy ơn Dấu Chơn hữu Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Tay tả Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Tay hữu Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh Cạnh Nương long Đức Chúa Giêsu!

Kinh A rất Thánh Giá

A rất Thánh giá chúng con kính mừng, cây rất Thánh giá.

Là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi.

Cho kẻ có phước đặng phần vui mầng.

Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy.

Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh.

Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành.

Khen cây Thánh giá ở giữa rừng phàm,

Nên giống báu lành, nên cây sang trọng,

Nên đơn linh nghiệm, nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này.

Cây rất Thánh giá.

Thật là gương giáo dẹp giặc linh hồn,

Khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,

Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục.

Vì cây Thánh giá là như chìa khoá mở cửa Thiên đàng, cho chúng con đặng vào nơi quê thật.

Cây rất Thánh giá.

Tốt lành rất mực, dùm dà im mát,

Bóng che thiên hạ khỏi chốn hoả hình,

Cội rễ nhành lá, bông búp hoa quả,

Từ xưa đến nay cây nào dám ví,

Bằng cây Thánh giá, từ cây Thánh giá,

Chỗ mình Chúa cả đóng đinh chịu chết trên cây Thánh giá. Vậy cây Thánh giá nên giống báu lành.

Vô lượng vô biên, lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng.

Tài rất Thánh giá ai dám ví bằng.

Sức rất Thánh giá vô số chẳng cùng.

Rày con trông cậy cây rất Thánh giá.

Con nhớ Chúa con là Chúa Giêsu, cực cao cực cả, đã dùng Thánh giá mà chuộc tội con. Vậy nên con phải hết lòng khiêm nhượng, cám ơn thờ phượng. Con kính; con lạy.

Con mầng Thánh giá ngửa nhìn Thánh giá thật giống chữa con, chuộc con đặng rỗi, tha hết tội con. Con cầu đã phi, con nguyện đã đáng. Con đặng cậy nhờ, đau thì liền đã; nghèo xảy lại an. Rày con trông cậy cây rất Thánh giá, xin đưa chúng con qua khỏi gian nan tới nước Thiên đàng, đặng ở chốn an chẳng còn khốn khó. Amen.  

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con đặng làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con đặng đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay đặng mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng 
Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu. 
Thưa: Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Đức Bà Maria. 
Thưa: Cầu cho chúng con. 
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria. 
Thưa: Cầu cho chúng con. 
Các Thánh tử đạo Việt Nam. 
Thưa: Cầu cho chúng con.