Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ơn Ðại Xá Lúc Giờ Hấp Hối

Ơn Ðại Xá Lúc Giờ Hấp Hối

“Lạy Thiên Chúa của con, ngay bây giờ con xin vui lòng, cam chịu nhận lấy từ tay Cha bất cứ cách chết nào mà được đẹp lòng Ngài, với tất cả những lo lắng, đau đớn, và những cực khổ ở trên con. Amen.” 

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và cầu cho ý chỉ Ðức Giáo Hoàng hay Kinh Tin Kính

Trong sắc lệnh của Giáo đoàn Ân xá vào ngày 9 tháng 3 năm 1904, Ðức Giáo Hoàng Pius X đã ban ơn Ðại Xá lúc giờ hấp hối cho những ai tin tưởng. Người đó sẽ nhận bí tích hòa giải và Thánh Thể và đọc lời này cho tình yêu của Chúa, vào bất cứ ngày nào người đó chọn.