Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TOÀN BỘ THÁNH KINH VỀ CHÚA THÁNH THẦN

 

TOÀN BỘ THÁNH KINH VỀ CHÚA  THÁNH THẦN


 

THÁNH KINH CỰU ƯỚC

Sách Sáng Thế:

·        St 1:2 Ðất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và Thần khí Thiên Chúabay lượn trên mặt nước.

·        St 6:3 Ðức Chúa phán: “Thần khí Ta sẽ không ở lại mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm và tuổi thọ của nó sẽ là 120 năm”.

·        St 41:38 Vua Pharaô nói với triều thần: “Chúng ta tìm đâu được một người như này (ông Giuse), một người có Thần khí Thiên Chúa”.

Sách Xuất Hành

·        Xh31:3 Ta sẽ ban cho nó dồi dào Thần khí của Thiên Chúa, để nó (ông Bơ-xan-ên) thành người khéo tay, giỏi giang, và lành nghề mà làm mọi công việc (làm Lều Hội Ngôi, Hòm Chứng Ước...).

Sách Dân Số

·        Ds11:17 Ta sẽ lấy một phần Thần khí đang ngự trên ngươi (ông Mosê) mà đặt trên chúng. Chúng sẽ cùng ngươi gánh vác dân này, và ngươi không còn phải vác một mình nữa.

·        Ds11:25 Người ngự xuống giữ đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần Thần khíđang ngự trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi Thần khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn (nói tiên tri).

·        Ds11:29 Nhưng ông Môsê trả lời: Anh ghen giùm tôi à. Phải chi Ðức Chúa ban Thần khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ (tiên tri).

·        Ds14:24 Nhưng tôi trung của Ta là Calếp, vì được một Thần khí khác thúc đẩy, và đã một lòng theo Ta, thì Ta sẽ đưa nó vào đất nó đã đi tới.

·        Ds24:2 Ông Bilơam ngước mắt lên và thấy Israel đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, ông liền đọc bài thơ sau đây: “Sấm ngôn của Bilơam con ông Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. Sấm ngôn của người nghe lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Ðấng Toàn Năng...”

·        Ds27:18 Ðức Chúa phán với ông Môsê: “Ngươi hãy đem theo Giosuê con của Num, là người cóThần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó”.

Sách Ðệ Nhị Luật

·        Dnl24:9 Ông Giôsuê con ông Num, đã được đầy Thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay lên ông.

Sách Thủ Lãnh

·        Tl3:9-10 Con cái Israel kêu cầu Ðức Chúa và Ðức Chúa cho xuất hiện  một vị cứu tinh là ông Oùt-ni-ên con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp để cứu con cái Israel. Ông Oùt-ni-ên đã giải thoát họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông và ông đã lãnh đạo Israel.

·        Tl6:34 Ông Ghít-ôn được đầy Thần khí của Ðức Chúa, ông rúc tù và, và ngườ A-vi-ê-de qui tụ lại sau lưng ông.

·        Tl11:29 Thần khí của Ðức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át và từ Mít-pa Ga-la-át ông đánh qua con cái Am-mon.

·        Tl13:24-25 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Ðứa bé lớn lên và chúc lành cho nó.Thần khí Ðức Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại trại Ðan.

·        Tl16:3-4 Một con sư tử rống lên và chồm ra phía Samsôn. Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông. Ông dùng tay không xé nó ra như một con dê con, nhưng không cho cha mẹ ông hay việc ông đã làm.

·        Tl14:19 Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông. Ông liền xuống Aùt-cơ-lôn và giết 30 người trong bọn họ, lột áo của những người ấy, rồi trao những áo để thay cho những kẻ đã giải được câu đố.

·        Tl15:14 Oâng Samsôn vào đến Lêkhi, thì người Philitinh reo hò ra đón ông. Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa.

Sách Samuen

·        1Sm10:6 Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa sẽ nhập vào ông, ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ, và ông sẽ biến thành một người khác.

·        1Sm10:10 Khi họ đến Ghíp-a thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông Sa-un và ông lên cơn xuất thần ngôn xứ ở giữa họ.

·        1Sm11:6 Khi ông Sa un nghe những lời ấy, Thần khí Ðức Chúa nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận.

·        1Sm16:13 Oâng Samuen cầm lấy sừng dầu mà xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Ðức Chúa nhập vào Ðavít từ ngày đó trở đi.

·        1Sm16:23 Khi Thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa un, thì Davít cầm đàn và gảy. Bấy giờ vua Sa un nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu, và Thần khí xấu rời khỏi vua.

·        1Sm19:20 Vua Sa un sai lính biệt phái đến bắt ông Ðavít. Họ thấy đoàn ngôn sứ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ, có ông Samuen đứng đầu. Thần khí Thiên Chúa xuống trên các lính biệt phái của vua Sa un, và cả những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ.

·        1Sm19:23 Thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa un, vua vừa đi vừa lên cơn xuất thần ngôn sứ cho tới khi vua đến Nai giốt.

·        2Sm23:2 Thần khí Ðức Chúa dùng tôi mà phán, lời Người ở trên lưỡi tôi.

Sách Các Vua

·        1V18:12 Rồi khi tôi (Êlia) bỏ ngài ra đi, Thần khí Ðức Chúa sẽ đưa ngài đi đâu tôi chẳng biết, còn tôi thì phải đi báo cáo cho vua A-kháp.

·        2V2:9 Oâng Eâlisa nói với ông Eâlia: “Xin cho con được hai phần Thần khí của thầy”. Oâng Eâlia đáp: “Anh xin một điều khó đấy”.

·        2V2:15  Các anh em ngôn sứ Giêrikhô thấy ông ở đằng xa thì nói: Thần khí của ông Eâlia đã ngự xuống trên ông Eâlisa. Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông.

Sách Sử Biên

·        1Sb12:19 Bấy giờ, Thần khí tràn ngập ông Xamaxai, người đứng đầu nhóm Ba mươi, khiến ông nói: chúng tôi là người của Ngài, thưa Ðavít. Nguyện sống chết với Ngài.

·        2Sb15:1 Ðược Thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông Adácgiahu con ông Oâdết ra đón vua Axa và thưa: “Xin vua Axa và toàn thể Giuđa cùng Bengiamin hãy nghe tôi. Ðức Chúa ở với các ngài.

·        2Sb18:20 Bấy giờ Thần khí xuất hiện, đứng trước Ðức Chúa mà nói: Tôi sẽ dụ y. Ðức Chúa hỏi Thần khí: Bằng cách nào? Thần khí đáp: Tôi sẽ xuất hiện làm Thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn xứ của vua ấy.

·        2Sb18:22 Này Thần khí Ðức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Ðức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua.

·        2Sb20:14 Bấy giờ giữa cộng đoàn, Thần khí Ðức Chúa xuống trên ông Giakhadiên. Oâng nói: Toàn thể Giuđa, dân cư Giêrusalem và vua Giơhôsaphát, xin lắng tai nghe. Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám đông dân đông đảo này.

·        2Sb24:20 Oâng Dacaria được đầy Thần khí Ðức Chúa đứng trên cao, đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này: Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Ðức Chúa, mà chuốc lấy thất bại?

Sách NơKhemMiA

·        Nkm9:30 Ðã nhiều năm, Chúa kiên nhẫn với họ, dùng Thần khí và ngôn sứ của Ngài mà đưa lời cảnh cáo, nhưng họ chẳng màng lắng tai nghe, nên Ngài trao nộp họ vào tay dân tứ xứ 

Sách Gióp

·        G27:3 Tôi xin thề, bao lâu tôi còn chút hơi thở, bao lâu Thần khí Thiên Chúa còn ở trong tôi, môi tôi sẽ không nói điều xảo trá.

·        G32:8 Nhưng thực ra Thần khí trong con người, tức hơi thở của Ðấng toàn năng, mới làm cho hiểu biết, không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan.

·        G33:4 Thần khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở Ðấng toàn năng làm cho tôi được sống.

·        G34:14 Nếu người muốn rút Thần khí lại và quy tụ hơi thở về mình thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc.

Thánh Vịnh

·        Tv51:13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần khí thánh của Ngài.

·        Tv104:30 Thần khí của Ngài, Ngài gởi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.

·        Tv143:10 Xin Thần khí tốt lành của Chúa dẫn con trên miền đất phẳng phiu.

Sách Châm Ngôn

·        Cn1:23 Hãy quay về nghe lời Ta sửa dạy. Này Ta tuôn đổ Thần khí Ta trên các ngươi khiến các ngươi hiểu rõ lời Ta dạy bảo.

Tiên Tri Isaia

·        Is4:4 Khi Chúa Thượng đã dùng Thần khí thông minh và Thần khí có sức thiêu huỷ mà tẩy sạch các thiếu nữ Xion khỏi những gì ô uế, và gột rửa Giêrusalem khỏi máu đã đổ ra trong thành.

·        Is11:2 Thiên Chúa Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này: Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần khí mưu lược và dũng mạnh, Thần khí hiểu biết và kính sợ Ðức Chúa.

·        Is19:14 Ðức Chúa đã đổ xuống giữa chúng một Thần khí hoang mang, khiến chúng làm cho Aicập ngả nghiêng trong mọi công trình của nó.

·        Is28:5 Trong ngày ấy, Ðức Chúa các đạo binh sẽ nên vương niệm và vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại của dân Người, nên Thần khí công minh cho người ngồi xét xử, nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh.

·        Is29:10 Vì trên các ngươi, Ðức Chúa đã đổ xuống một làn khí hôn mê. Là ngôn sứ, các ngươi đã bị Người bịt mắt, là thầy chiêm, các ngươi đã bị Chúa trùm đầu.

·        Is30:1 Khốn thay những đứa con phản nghịch. Chúng thực hiện kế hoạch nhưng không phải của Ta, chúng ký kết thỏa hiệp nhưng không theo Thần khí của Ta.

·        Is31:3 Ai cập là phàm nhân, chứ đâu phải là Thần. Chiến mã của chúng là súc vật chứ đâu phảiThần khí.

·        Is32:15 Cho đến ngày, từ trên cao Thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng.

·        Is34:16 Hãy tìm trong sách của Ðức Chúa và đọc: sẽ không thiếu một con nào trong chúng, con nào cũng có bạn, có đôi. Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền, chính Thần khí Người quy tụ lại.

·        Is40:7 Cỏ héo, hoa tàn khi Thần khí Ðức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ: cỏ héo, hoa tàn nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.

·        Is40:13 Thần khí Ðức Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người? Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu, bảo cho Người biết lối công minh?

·        Is42:1 Ðây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân (về Chúa Giêsu).

·        Is44:3 Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán, và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn; trên dòng dõi ngươi Ta sẽ đổ Thần khí; trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.

·        Is48:16 Tự thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng, từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt. Và giờ đây, Ðức Chúa là Chúa Thượng sai tôi cùng với Thần khí của Người.

·        Is59:19 Từ phương Tây người ta sẽ kính sợ danh Ðức Chúa, và từ phương Ðông người ta sẽ kính sợ vinh quang Người, vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết, và Thần khí của Ðức Chúa đẩy nó mạnh thêm.

·        Is61:1 Thần khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn.

·        Is63:10 Nhưng chính họ đã nổi loạn, đã làm phiền Thần khí thánh của Người nên đối với họ, Người trở nên kẻ thù và đích thân giao chiến chống lại họ.

·        Is63:14 Thần khí Ðức Chúa đã đưa họ về chốn nghỉ ngơi, như bò bê đi xuống thung lũng. Ngài đã dẫn dắt toàn dân Ngài như thế đó, để danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

Sách Êdêkien

·        Ed2:2 Một Thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi.

·        Ed3:12 Một Thần khí nâng tôi nên và tôi nghe thấy đằng sau có tiếng vang dội: chúc tụng Ðức Chúa vinh hiển trong Nơi Thánh của Người.

·        Ed3:24 Lúc ấy, Thần khí nhập vào tôi cho chân tôi đứng vững và phán với tôi: Ngươi hãy đi và giam mình trong nhà ngươi.

·        Ed8:3 Một Thần khí nâng tôi lên lơ lửng giữa đất và trời. Trong thị kiến thần linh, Thần khí đưa tôi về Giêrusalem tới lối vào cổng bên trong.

·        Ed11:1 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến cổng đông Nhà Ðức Chúa.

·        Ed11:5 Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên tôi, Người phán với tôi: Hỡi nhà Israel, các ngươi đã nói như thế, và những gì nảy sinh từ thần khí các ngươi, Ta biết hết.

·        Ed11:19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt Thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta.

·        Ed11:24 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến xứ Can đê đến với những người đang bị lưu đày.

·        Ed18:31 Hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một Thần khí mới.

·        Ed36:26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt.

·        Ed37:1 Ðức Chúa dùng Thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng, thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi  ngang , đi dọc giữa chúng.

·        Ed:37:5 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Ðây Ta sắp cho Thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống.

·        Ed37:14 Ta sẽ đặt Thần khí Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh.

·        Ed39:29 Ta sẽ không còn ẩn mặt đi, vì Ta sẽ đổ tràn Thần khí của Ta xuống nhà Israel.

·        Ed43:5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này vinh quang Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ.

Sách ÐaNien

·        Ðn4:5 Sau hết, Ðanien vào chầu, người này mang tên vị thần của ta là Bêntơsátxa, và cũng là người có Thần khí của Thiên Chúa ở nơi mình.

·        Ðn4:15 Tất cả các nhà thông thái trong nước không giải được cho ta. Nhưng ngươi giải được, vìThần khí của các thần linh ở nơi ngươi.

·        Ðn5:14 Ta đã nghe đồn rằng Thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng.

·        Ðn6:4 Oâng Ðanien này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc, nhờ có một Thần khí siêu phàm, nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc.

Sách GiôEn

·        Ge3:1 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.

Sách Mikha

·        Mk3:8 Phần tôi, trái lại nhờ Thần khí của Ðức Chúa, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Giacóp biết tội phản nghịch.

Sách KhácGiai

·        Kg2:5 Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Aicập, Thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ.

Sách Dacaria

·        Dcr7:12 Chúng đã quay lưng phản nghịch; chúng đã làm tai chúng ra nặng nề khỏi phải nghe; lòng chúng chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ lề luật và lời dạy bảo mà Ðức Chúa đã gởi đến nhờThần khí của Người, qua trung gian các ngôn sứ thời xưa.

Sách Malakhi

·        Ml2:15 Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và Thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì?

 


KINH THÁNH TÂN ƯỚC VỀ CHÚA THÁNH THẦN

 

TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

 1:7 Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 1:8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN." 1:9 Hồi ấy, Ðức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 1:10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy THẦN KHÍ tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. 1:11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

1:12 THẦN KHÍ liền đẩy Người vào hoang địa. 1:13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

12:35   Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giê-su lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Ðấng Ki-tô là con vua Ða-vít? 12:36 Chính vua Ða-vít được THÁNH THẦN soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con”.

 13:11 "Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là THÁNH THẦN nói”.

 

 TIN MỪNG THEO THÁNH MÁTTHÊU

 1:18 Sau đây là gốc tích Ðức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa THÁNH THẦN. 1:19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 1:20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, là con cháu Ða-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa THÁNH THẦN”.

3:11 Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong THÁNH THẦN và lửa.

 3:16 Khi Ðức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy THẦN KHÍ Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 3:17 Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." 4:1 Bấy giờ Ðức Giê-su được THẦN KHÍ dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

10:19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 10:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là THẦN KHÍ của Cha anh em nói trong anh em.

12:17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 12:18 Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho THẦN KHÍ Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 12:19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.

12:27 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 12:28 Còn nếu tôi dựa vào THẦN KHÍ của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

12:31 Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến THẦN KHÍ sẽ chẳng được tha. 12:32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến THÁNH THẦN sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

22:42 rằng: "Các ông nghĩ sao về Ðấng Ki-tô? Người là con của ai?" Họ thưa: "Con của vua Ða-vít". 22:43 Người hỏi: "Vậy tại sao vua Ða-vít, được THẦN KHÍ soi sáng, lại gọi Người là Chúa Thượng, khi nói rằng: 22:44 Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con?

28:19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa THÁNH THẦN, 28:20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

 

TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA

1:14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 1:15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy THÁNH THẦN. 1:16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Ðức Chúa là Thiên Chúa của họ. 1:17 Em sẽ đi trước mặt Người, đầy THẦN KHÍ và uy quyền của ngôn sứ Ê-li-a, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tưkẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa".

1:34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 1:35 Sứ thần đáp: "THÁNH THẦN sẽ ngự xuống trên bà,  và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Ðấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

1:41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy THÁNH THẦN, 1:42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

1:67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy THÁNH THẦN, liền nói tiên tri rằng: 1:68 "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-enđã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.

2:25 Và này đây, tại Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và THÁNH THẦN hằng ngự trên ông. 2:26 Ông đã được THÁNH THẦN linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Ki-tô của Ðức Chúa. 2:27 Ðược THẦN KHÍ dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-suđem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 2:28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay.

3:16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN và lửa”.

3:21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Ðức Giê-su cũng chịu phép rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 3:22 và THÁNH THẦN ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

4:1 Ðức Giê-su được đầy THÁNH THẦN, từ sông Gio-đan trở về, và được THÁNH THẦN dẫn đi trong hoang địa 4:2 bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.

4:14 Ðược quyền năng THẦN KHÍ thúc đẩy, Ðức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 4:16 Rồi Ðức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 4:17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 4:18 THẦN KHÍ Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 4:19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

10:21 Ngay giờ ấy, được THÁNH THẦN tác động, Ðức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

11:11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? 11:12 Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? 11:13 Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban THÁNH THẦN cho những kẻ xin Người?"

12:10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến THÁNH THẦN, thì sẽ chẳng được tha.

12:11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12:12 vì ngay trong giờ đó, THÁNH THẦN sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói".

 

TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN

1:32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy THẦN KHÍ tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 1:33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy THẦN KHÍ xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong THÁNH THẦN."

3:4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 3:5 Ðức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và THẦN KHÍ. 3:6 Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi THẦN KHÍ mà sinh ra, thì là THẦN KHÍ. 3:7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên. 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi THẦN KHÍ mà sinh ra thì cũng vậy."

3:34 Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban THẦN KHÍ cho Người vô ngần vô hạn. 3:35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

4:23 Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong THẦN KHÍ và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 4:24Thiên Chúa là THẦN KHÍ, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong THẦN KHÍ và sự thật."

6:60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" 6:61 Nhưng Ðức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 6:62 Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 6:63 THẦN KHÍ mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là THẦN KHÍ và là sự sống.

7:37 Ðức Giê-su đứng trong Ðền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, 7:38 ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!" Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. 7:39 Ðức Giê-su muốn nói về THẦN KHÍ mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được THẦN KHÍ, vì Ðức Giê-su chưa được tôn vinh.

14:15   Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 14:17 Ðó là THẦN KHÍ sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.

14:25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 14:26 Nhưng Ðấng Bảo Trợ là THÁNH THẦN Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

15:26   Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là THẦN KHÍ sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 15:27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16:13   Khi nào THẦN KHÍ sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

19:29   Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 19:30 Nhắp xong, Ðức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao THẦN KHÍ.

20:21   Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy THÁNH THẦN.20:23   Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ÐỒ

1:1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 1:2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ THÁNH THẦN.

1:4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 1:5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong THÁNH THẦN."

1:6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" 1:7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 1:8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của THÁNH THẦN khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

1:15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - Ông nói: 1:16 "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà THÁNH THẦN đã dùng miệng vua Ða-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Ðức Giê-su”.

2:1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2:2   bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhaø, nơi họ đang tụ họp. 2:3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lưûa tản ra đậu xuống từng người một. 2:4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn THÁNH THẦN, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng THÁNH THẦN ban cho.

2:17 Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ THẦN KHÍ Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ THẦN KHÍ Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.

2:33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người THÁNH THẦN đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.

2:37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Ðồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" 2:38 Ông Phê-rô đáp: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là THÁNH THẦN.

4:7 Họ cho điệu hai Tông Ðồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?" 4:8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy THÁNH THẦN, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 4:9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 4:10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Ðức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Ðấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Ðấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.

4:24 Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, Ngài là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó; 4:25 Ngài là Ðấng đã nhờ THÁNH THẦN, dùng miệng tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

4:31 Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy THÁNH THẦN và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.

5:1 Có một người tên là Kha-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất. 5:2 Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Ðồ. 5:3 Ông Phê-rô mới nói: "Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối THÁNH THẦN, mà giữ lại một phần giá thửa đất?

5:7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. 5:8 Ông Phê-rô lên tiếng hỏi: "Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu, phải không?" Chị ta đáp: "Vâng, được bấy nhiêu thôi." 5:9 Ông Phê-rô liền nói: "Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách THẦN KHÍ Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!" 5:10 Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phê-rô và tắt thở.

5:31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 5:32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với THÁNH THẦN, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."

6:3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy THẦN KHÍ và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 6:4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 6:5 Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy THÁNH THẦN, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6:6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các ông.

6:9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 6:10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà THẦN KHÍ đã ban cho ông.

7:51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại THÁNH THẦN. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 7:52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Ðấng Công Chính sẽ đến.

7:55 Ðược đầy ơn THÁNH THẦN, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa (thị kiến), và thấy Ðức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 7:56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." 7:57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 7:58 và lôi ra ngoài thành mà ném đá.

8:15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được THÁNH THẦN. 8:16 Vì THÁNH THẦN chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 8:17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được THÁNH THẦN. (đặt tay)

8:18 Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì THÁNH THẦN được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông 8:19 và nói: "Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được THÁNH THẦN." 8:20 Nhưng ông Phê-rô đáp: "Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa!

8:27 Ông đứng lên đi. Và kìa một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương 8:28 và bấy giờ đang trên đường về. Ông ngồi trên xe của ông, đang đọc sách ngôn sứ I-sai-a. 8:29 THẦN KHÍ nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó". 8:30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?"

8:38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan. 8:39 Khi hai ông lên khỏi nước, THẦN KHÍ Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.

9:17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô (đặt tay) và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Ðức Giê-su, Ðấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy THÁNH THẦN." 9:18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.

9:31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ THÁNH THẦN nâng đỡ.

10:19 Ông Phê-rô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì THẦN KHÍ bảo ông: "Kìa có ba người đang tìm ngươi. 10:20 Ðứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính Ta đã sai họ đến." (thị kiến)

10:38 Quý vị biết rõ: Ðức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng THÁNH THẦN và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.

10:43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội." 10:44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì THÁNH THẦN đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.

10:45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban THÁNH THẦN xuống trên cả các dân ngoại nữa (dân ngoại cũng được Thánh Thần), 10:46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng (tiếng lạ) và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: 10:47 "Những người này đã nhận được THÁNH THẦN cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?"

11:9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: `Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!' 11:10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. 11:11 "Và kìa, ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 11:12 THẦN KHÍ bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. (thị kiến)

11:14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.' 11:15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì THÁNH THẦN đã ngự xuống trên họ (chưa cần đặt tay Thánh Thần cũng đã ngự xuống), như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 11:16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: `Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong THÁNH THẦN.'

11:23   Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, 11:24 vì ông là người tốt, đầy ơn THÁNH THẦN và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.

11:27 Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ô-khi-a. 11:28 Một trong những người ấy tên là A-ga-bô đứng lên và được THẦN KHÍ soi sáng, báo trước la sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ; đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Cơ-lau-đi-o.

13:2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì THÁNH THẦN phán bảo: "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm." 13:3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

13:4 Vậy, được THÁNH THẦN sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 13:5 Ðến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông. 13:9 Bấy giờ ông Sao-lô, cũng gọi là Phao-lô, được đầy THÁNH THẦN, nhìn thẳng vào người phù thuỷ, 13:10 và nói: "Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? 13:11 Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi: ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian." Lập tức, mù loà và tối tăm ập xuống trên người phù thuỷ, và ông ta phải lần mò tìm người dắt.

13:50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 13:51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 13:52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và THÁNH THẦN.

15:8 Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban THÁNH THẦN cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 15:9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ.

15:27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: 15:28 THÁNH THẦN và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này; 15:29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm.

16:6 Các ông đi qua miền Phy-gi-a và Ga-lát, vì THÁNH THẦN ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á. 16:7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng THẦN KHÍ Ðức Giê-su không cho phép. 16:8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Tơ-roa.

19:1 Trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ 19:2 và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được THÁNH THẦN chưa?" Họ trả lời: "Ngay cả việc có THÁNH THẦN, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói." 19:3 Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào?" Họ đáp: "Phép rửa của ông Gio-an."

19:4 Ông Phao-lô nói: "Ông Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Ðấng đến sau ông, tức là Ðức Giê-su." 19:5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 19:6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì THÁNH THẦN ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri (ơn tiếng lạ và tiên tri). 19:7 Cả nhóm có chừng mười hai người.

19:19 Khá đông người làm nghề phù thuỷ đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc. 19:20 Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh. 19:21 Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phao-lô được THÁNH THẦN thúc đẩy, quyết định đi ngang qua miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a mà về Giê-ru-sa-lem; ông nói: "Về đó rồi, tôi còn phải đi thăm Rô-ma nữa."

20:21 Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Ðức Giê-su, Chúa chúng ta. 20:22 "Giờ đây, bị THẦN KHÍ trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, 20:23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì THÁNH THẦN cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.

20:28 "Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà THÁNH THẦN đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. 20:29 "Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 20:30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng (đề phòng những kẻ không nhắm mục đích vào  Thiên Chúa)

21:4 Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó bảy ngày. Ðược THẦN KHÍ soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 21:5 Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện.

21:10 Ðang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là A-ga-bô từ miền Giu-đê xuống. 21:11 Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phao-lô tự trói chân tay lại và nói: "Ðây là điều THÁNH THẦN phán: người có dây lưng này sẽ bị người Do-thái trói lại như thế ở Giê-ru-sa-lem mà nộp vào tay người ngoại." 21:12 Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương nài xin ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 21:13 Bấy giờ ông Phao-lô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Giê-su."

28:24 Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. 28:25 Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau; ông Phao-lô chỉ nói thêm một lời: "THÁNH THẦN đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ I-sai-a mà phán với cha ông anh em 28:26 rằng: Hãy đến gặp dân này và nói: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, 28:27 vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành”.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU RÔ-MA

1:3 Xét như một người phàm, Ðức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Ða-vít. 1:4 Nhưng xét như Ðấng đã từ cõi chết sống lại nhờ THÁNH THẦN, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.

1:11 Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của THÁNH THẦN, nhờ đó anh em vững mạnh, 1:12 nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta đều chung một niềm tin.

5:5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ THÁNH THẦN mà Người ban cho chúng ta.

7:14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi THẦN KHÍ, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. 7:15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.

8:2 Thật vậy, luật của THẦN KHÍ ban sự sống trong Ðức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. 8:4 Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo THẦN KHÍ.

8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo THẦN KHÍ, thì hướng về những gì thuộc THẦN KHÍ. 8:6 Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của THẦN KHÍ là sự sống và bình an. 8:8 Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. 8:9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được THẦN KHÍ chi phối, bởi vì THẦN KHÍ của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có THẦN KHÍ của Ðức Ki-tô, thì không thuộc về Ðức Ki-tô.8:10 Nhưng nếu Ðức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, THẦN KHÍ cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.

8:11 Lại nữa, nếu THẦN KHÍ ngự trong anh em, THẦN KHÍ của Ðấng đã làm cho Ðức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng THẦN KHÍ của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. 8:12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 8:13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ THẦN KHÍ, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

8:14 Quả vậy, phàm ai được THẦN KHÍ Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 8:15 Vì THẦN KHÍ mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là THẦN KHÍ làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" 8:16Chính THẦN KHÍ chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (nên con cái Chúa nhờ Thần khí)

8:22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 8:23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận THẦN KHÍ như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

8:25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. 8:26 Hơn nữa, lại có THẦN KHÍ giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính THẦN KHÍ cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn ta û (ơn tiếng lạ). 8:27 Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết THẦN KHÍ muốn nói gì, vì THẦN KHÍ cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

11:7 Vậy thì sao? Ðiều mà Ít-ra-en tìm kiếm, thì họ đã không đạt được; nhưng những kẻ được tuyển chọn đã đạt được. Còn những người khác thì đã ra cứng lòng, 11:8 như có lời chép: Thiên Chúa đã cho họ một THẦN KHÍ hôn meâ, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay.

14:15   Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. (cẩn thận về ăn uống) Ðừng vì thức ăn của bạn mà làm cho người đã được Ðức Ki-tô chết cho phải hư mất! 14:16 Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. 14:17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong THÁNH THẦN.

15:13 Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của THÁNH THẦN, anh em được tràn trề hy vọng.

15:15 Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi 15:16 làm người phục vụ Ðức Giê-su Ki-tô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được THÁNH THẦN thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.

15:18 Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những gì Ðức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, 15:19 bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của THÁNH THẦN.

15:30 Thưa anh em, vì Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và vì tình yêu của THÁNH THẦN, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi, bằng cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi, 15:31 để tôi thoát khỏi tay những người miền Giu-đê không chịu tin và để các thánh vui lòng chấp nhận những gì tôi mang đến Giê-ru-sa-lem phục vụ họ.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU PHI-LÍP-PHÊ

1:17 Còn những người kia thì loan báo Ðức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay (khuynh hướng bè nhóm), tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. 1:18 Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, miễn là Ðức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng rồi. Và tôi sẽ còn mừng nữa, 1:19 bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ THẦN KHÍ của Ðức Giê-su Ki-tô phù trợ.

2:1 Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong THẦN KHÍ, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, 2:2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 2:3 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. 2:4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

3:2 Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì! 3:3 Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ THẦN KHÍ của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Ðức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt, 3:4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt.

 

THƯ 2 CỦA THÁNH PHÊ-RÔ

1:20 Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. 1:21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ THÁNH THẦN thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. 2:1 Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong.

 

THƯ 1 CỦA THÁNH PHÊ-RÔ

1:1 Tôi là Phê-rô, tông đồ của Ðức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, 1:2 những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được THẦN KHÍ thánh hoá để vâng phục Ðức Giê-su Ki-tô và được máu Người tưới rảy.

1:10 Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. 1:11 THẦN KHÍ Ðức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Ðức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem THẦN KHÍ muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. 1:12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Ðó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của THÁNH THẦN là Ðấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

3:18 Chính Ðức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Ðấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ THẦN KHÍ, Người đã được phục sinh.

4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Ðức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ THẦN KHÍ vinh hiển và uy quyền, là THẦN KHÍ của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

 

THƯ CỦA THÁNH GIU-ÐA

1:17 Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các Tông Ðồ của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia. 1:18 Các ngài đã nói với anh em: "Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình." 1:19 Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có THẦN KHÍ.

1:20 Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ THÁNH THẦN, 1:21 hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời.

 

THƯ 1 CỦA THÁNH GIO-AN

3:24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được hiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ THẦN KHÍ, THẦN KHÍ mà Người đã ban cho chúng ta.

4:1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ THẦN KHÍ nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các THẦN KHÍ em có phải bởi Thiên Chúa hay không  (ơn biện phân), vì đã có nhiều ngôn sứ giả an tràn khắp thế gian.

4:2 Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra THẦN KHÍ của Thiên Chúa: THẦN KHÍ nào tuyên xưng Ðức Giê-su Ki-tô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm, thì THẦN KHÍ ấy bởi Thiên Chúa; 4:3 Còn THẦN KHÍ nào không tuyên xưng Ðức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là THẦN KHÍ của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

4:6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra THẦN KHÍ dẫn đến sự thật và THẦN KHÍ làm cho sai lầm. (ơn biện phân)

4:13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban THẦN KHÍ của Người cho chúng ta.

5:6 Chính Ðức Giê-su Ki-tô là Ðấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính THẦN KHÍ là chứng nhân, và THẦN KHÍ là sự thật. 5:7 Có ba chứng nhân: 5:8 THẦN KHÍ, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

3:2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được THẦN KHÍ vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? 3:3 Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ THẦN KHÍ, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? 3:4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! 3:5 Vậy Ðấng đã rộng ban THẦN KHÍ cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? 3:13 Ðức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Ðáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 3:14 Như thế là để nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là THẦN KHÍ.

4:4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, 4:5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 4:6 Ðể chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai THẦN KHÍ của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi!"

4:28 Thưa anh em, như I-xa-ác, anh em là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. 4:29 Nhưng cũng như thuở ấy đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo THẦN KHÍ, thì bây giờ cũng vậy. 4:30 Thế nhưng Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói: Tống cổ người nô lệ và con của nó đi, vì con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài cùng với con của người tự do.

5:4 Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Ðức Ki-tô và mất hết ân sủng. 5:5 Còn chúng tôi thì nhờ THẦN KHÍ và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. 5:6 Quả thật, trong Ðức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

5:15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! 5:16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo THẦN KHÍ, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 5:17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với THẦN KHÍ, còn THẦN KHÍ lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. 5:18 Nếu anh em để cho THẦN KHÍ hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.

5:22     Còn hoa quả của THẦN KHÍ là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 5:23 hiền hoà, tiết độ (hoa quả của Thần khí). Không có luật nào chống lại những điều như thế. 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ THẦN KHÍ, thì cũng hãy nhờ THẦN KHÍ mà tiến bước.

6:1 Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được THẦN KHÍ thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 6:2 Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Ki-tô.

6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo THẦN KHÍ mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của THẦN KHÍ, là sự sống đời đời.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU Ê-PHÊ-XÔ

1:13 Trong Ðức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Ðức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn THÁNH THẦN, Ðấng Thiên Chúa đã hứa. 1:14 THÁNH THẦN là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

1:17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em THẦN KHÍ khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.

2:21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ THẦN KHÍ.

3:4 Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Ðức Ki-tô thế nào. 3:5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng THẦN KHÍ mà mặc khải cho các thánh Tông Ðồ và ngôn sứ của Người. 3:6 Mầu nhiệm đó là: trong Ðức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

3:16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Ðấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ THẦN KHÍ của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.

4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà THẦN KHÍ đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4:4 Chỉ có một thân thể, một THẦN KHÍ, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

4:22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 4:23 anh em phải để THẦN KHÍ đổi mới tâm trí anh em, 4:24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

4:29 Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. 4:30 Anh em chớ làm phiền lòng THÁNH THẦN của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. 4:31 Ðừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.

5:18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần THẦN KHÍ. 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do THẦN KHÍ linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. (ca ngợi) 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (tạ ơn trong mọi hoàn cảnh)

6:17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của THẦN KHÍ ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. 6:18 Theo THẦN KHÍ hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU DO-THÁI

Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực, 2:4 đồng thời được Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của THÁNH THẦN mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.

6:4 Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia THÁNH THẦN, 6:5 đã được thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, 6:6 những kẻ ấy mà sa ngã, thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn, vì họ đã tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Người.

9:7 Còn lều thứ hai, thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dâng. 9:8 Như thế, THÁNH THẦN tỏ cho biết là lối vào Nơi Cực Thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó.

9:13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch 9:14 thì máu của Ðức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ THÁNH THẦN hằng hữu thúc đẩy, Ðức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.

10:14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo. 10:15 Ðiều đó cả THÁNH THẦN cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán: 10:16 Ðây là giao ước Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Ðức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của Ta.

10:28 Ai khinh thường luật Mô-sê, theo lời chứng của hai hay ba người, thì sẽ bị xử tử thẳng tay. 10:29 Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục mạ THẦN KHÍ ban ân sủng, thì anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn biết mấy! 10:30 Vì chúng ta biết Ðấng đã nói: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Lại có lời rằng: Chúa sẽ xét xử Dân Người.

 

THƯ 2 GỬI TÍN HỮU CÔ-RIN-TÔ

1:21 Ðấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Ðức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Ðấng ấy là Thiên Chúa. 1:22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ THẦN KHÍ vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

3:3 Rõ ràng anh em là bức thư của Ðức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng THẦN KHÍ của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên "những tấm bia bằng đá", nhưng trên "những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người."

3:5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 3:6 Ðấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào THẦN KHÍ. Vì chữ viết thì giết chết, còn THẦN KHÍ mới ban sự sống. 3:7 Nếu việc phục vụ Lề Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá- mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, 3:8 thì việc phục vụ THẦN KHÍ lại không được vinh quang hơn sao?

3:17 Chúa là THẦN KHÍ, và ở đâu có THẦN KHÍ của Chúa, thì ở đó có tự do. (đầu phục) 3:18 Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là THẦN KHÍ.

5:4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. 5:5 Ðấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban THẦN KHÍ cho chúng ta làm bảo chứng.

11:4 Quả thật, nếu có ai đến rao giảng một Ðức Giê-su khác với Ðức Giê-su mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận một THẦN KHÍ nào khác với THẦN KHÍ anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một Tin Mừng nào khác với Tin Mừng anh em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay.

 

THƯ 1 GỬI TÍN HỮU CÔ-RIN-TÔ

2:4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của THẦN KHÍ và quyền năng Thiên Chúa. 2:5 Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ THẦN KHÍ. Thật vậy, THẦN KHÍ thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 2:11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là THẦN KHÍ của Thiên Chúa. 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là THẦN KHÍ phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 2:13 Ðể nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi THẦN KHÍ; chúng tôi dùng những lời lẽ THẦN KHÍ linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về THẦN KHÍ. 2:14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của THẦN KHÍ Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ THẦN KHÍ mới có thể xét đoán. 2:15 Nhưng con người sống theo THẦN KHÍ thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó.

3:1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo THẦN KHÍ, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Ðức Ki-tô. 3:2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi.

3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và THÁNH THẦN Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 3:17 Vậy ai phá huỷ Ðền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Ðền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Ðền Thờ ấy chính là anh em.

4:19 Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của THẦN KHÍ. 4:20 Thật vậy, Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng.

6:11 Trước kia, có vài người trong anh em đã làm như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô và nhờ THẦN KHÍ của Thiên Chúa chúng ta!

6:19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Ðền Thờ của THÁNH THẦN sao? Mà THÁNH THẦN đang ngự trong anh em là THÁNH THẦN chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, 6:20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

7:38 Như thế, ai cưới người trinh nữ của mình, thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới, thì làm một việc tốt hơn. 7:39 Người vợ bị ràng buộc bao lâu chồng còn sống. Nếu chồng chết rồi, thì vợ được tự do, muốn lấy ai thì lấy, miễn là trong Chúa. 7:40 Nhưng theo ý kiến tôi, người ấy có phúc hơn nếu cứ ở vậy. Tôi thiết nghĩ: tôi cũng được THẦN KHÍ của Thiên Chúa soi sáng.

12:3 Vì thế, tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong THẦN KHÍ Thiên Chúa mà lại nói: "Giê-su là đồ khốn kiếp!"; cũng không ai có thể nói rằng: "Ðức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong THẦN KHÍ.

12:4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một THẦN KHÍ. 12:5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 12:6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 12:7 THẦN KHÍ tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 12:8 Người thì được THẦN KHÍ ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được THẦN KHÍ ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 12:9 Kẻ thì được THẦN KHÍ ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính THẦN KHÍ duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 12:10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định THẦN KHÍ; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. (các đặc sủng) 12:11 Nhưng chính THẦN KHÍ duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.

12:13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một THẦN KHÍ để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một THẦN KHÍ duy nhất. 12:14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi.

14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của THẦN KHÍ, nhất là ơn nói tiên tri. 14:2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ THẦN KHÍ, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu.

14:12 Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của THẦN KHÍ, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.

14:37 Nếu ai tưởng mình là ngôn sứ hoặc được THẦN KHÍ linh hứng, thì hãy nhìn nhận rằng các điều tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa. 14:38 Ai không nhận biết điều ấy, thì cũng không được Chúa biết đến. 14:39 Cho nên, thưa anh em, anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ.

15:42 Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; 15:43 gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ, 15:44 gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có THẦN KHÍ. Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có THẦN KHÍ. 15:45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là THẦN KHÍ ban sự sống. 15:46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có THẦN KHÍ, nhưng là loài có sinh khí; loài có THẦN KHÍ chỉ xuất hiện sau đó. 15:47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.

 

THƯ GỬI TÍN HỮU CÔ-LÔ-XÊ

1:8 Chính anh đã cho chúng tôi hay về lòng mến mà THẦN KHÍ ban cho anh em. 1:9 Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà THẦN KHÍ ban cho.

3:16 Ước chi lời Ðức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Ðể tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do THẦN KHÍ linh hứng.

 

SÁCH KHẢI HUYỀN

1:4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh Tiểu Á. Xin Ðấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy THẦN KHÍ hiện diện trước ngai của Người, 1:5 xin Ðức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an.

2:5 Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải. 2:6 Nhưng ngươi được điều này: ngươi ghét các việc của bè Ni-cô-la, như chính Ta cũng ghét. 2:7 Ai có tai, thì hãy nghe điều THẦN KHÍ nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.

2:10 Ðừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. 2:11 Ai có tai, thì hãy nghe điều THẦN KHÍ nói với các Hội Thánh: Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại.

2:16 Vậy hãy hối cải; bằng không, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến với ngươi ngay và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng. 2:17 Ai có tai, thì hãy nghe điều THẦN KHÍ nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận.

4:4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 4:5 Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy THẦN KHÍ của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai.

5:6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy THẦN KHÍ của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất.

14:13 Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa!" THẦN KHÍ phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ."

19:9 Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Con Chiên!" Người lại bảo tôi: "Ðó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa." 19:10 Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng người nói: "Ðừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Ðức Giê-su. Hãy thờ lạy Thiên Chúa." Lời chứng của Ðức Giê-su, là THẦN KHÍ linh hứng cho ngôn sứ.

22:4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. 22:5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. 22:6 Thiên thần nói với tôi: "Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật; và Ðức Chúa là Thiên Chúa ban THẦN KHÍ linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến."

22:16 "Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các Hội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Ða-vít, là Sao Mai sáng ngời." 22:17 THẦN KHÍ và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến!" Ai nghe, hãy nói: "Xin Ngài ngự đến!" Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.

 *** HẾT ***