Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK CN 1, 2, 3, 4 MV C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

 

vhtk Mùa Vọng C 41 câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ

 

 


CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C
Tin Mừng thánh Luca  21,25-28, 34-36


Tải về file DPF VHTK CN 1 MV C tại đây

TIN MỪNG

Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29 -31; Mc 13: 24 -27 )

25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."


25 "There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves.
26 People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens 8 will be shaken.
27 And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.
28 But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand."
34 "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise35 like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth.
36 Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man."


 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  21,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi ngày quang lâm đến, Đức Giêsu kêu gọi mọi người đề phòng điều gì? (Lc 21, 4)
a. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa.
b. Đề phòng ma quỷ.
c. Đề phòng kẻ giết được thân xác.
d. Đề phòng vua chúa trần gian.

02. Khi ngày quang lâm đến, anh em hãy làm gì? (Lc 21,36)
a. Cầu nguyện luôn.
b. Cứ vui chơi.
c. Hãy tỉnh thức.
d. Chỉ a và c đúng.

03. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)
a. Chúa Cha.
b. Hoàng đế.
c. Con Người .
d. Các ngôn sứ.

04. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
a. Ngôn sứ Êlia.
b. Đức Chúa.
c. Con Người.
d. Thần sứ của Thiên Chúa.

05. Vào ngày quang lâm sẽ có những điềm lạ xảy ra, dưới đất muôn dân sẽ thế nào? (Lc 21,25)
a. Kinh ngạc.
b. Vui mừng.
c. Lo lắng hoang mang.
d. Bỡ ngỡ.
 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Anh em hãy làm gì và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36)

02. Sẽ có những điều gì xảy ra trên mặt trời, mặt trăng? (Lc 21,25)

03. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

04. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và … …, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

05. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy làm gì? (Lc 21,28)

06. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

07. Anh em hãy tỉnh thức và luôn làm gì hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)

08. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ giáng xuống trên đâu? (Lc 21,26)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,

hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

Tin Mừng thánh Luca 21,36
 

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Những điềm lạ
* Câu TM thánh Luca  21,28 
"Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

II.  TRẮC NGHIỆM
01. a. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa (Lc 21, 4)
02. d. Chỉ a và c đúng (Lc 21,36)
03. c. Con Người (Lc 21,36)
04. c. Con Người (Lc 21,27)
05. c. Lo lắng hoang mang (Lc 21,25)

III. Ô CHỮ
01. Tỉnh thức (Lc 21,36)
02. Điềm lạ (Lc 21,25)
03. Con Người (Lc 21,27)
04. Vinh quang (Lc 21,27)
05. Đứng thẳng (Lc 21,28)
06. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
07. Cầu nguyện (Lc 21,36)
08. Địa cầu (Lc 21,26)

Hàng dọc : Tỉnh thức

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

Tin Mừng thánh Luca 3,1-6


Tải về file DPF VHTK CN 2 MV C tại đây

TIN MỪNG

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19 -28 )
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.


1  In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene,2 during the high priesthood of Annas and Caiaphas, 3 the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.
3  He went throughout (the) whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,4  as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: "A voice of one crying out in the desert: 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.
5 Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth,6 and all flesh shall see the salvation of God.'"


I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)
a. Ông Gioan.
b. Ông Dacaria.
c. Ông Caipha.
d. Ông Anphê.

02. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)
a. Thượng tế Abigatha.
b. Thượng tế Simon.
c. Thượng tế Hêli.
d. Thượng tế Caipha.

03. Ông Gioan rao giảng tại ven sông nào? (Lc 3,3)
a.  Sông Êuphơrát.
b. Sông Giođan.  
c.  Sông Nin.
d.  Sông Giápbốc.

04. Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta lam gì? (Lc 3,3)
a. Chịu phép rửa.
b. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.
c. Nước Thiên Chúa đã đến gần.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)
a. Ngôn sứ Êdêkien.
b. Ngôn sứ Mikha.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Khácgai.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)

03. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

06. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Tin Mừng thánh Luca 2,7Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chuẩn bị đón Chúa
* Câu TM thánh Luca 3,3
"Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ông Dacaria(Lc 3,2)
02. d. Thượng tế Caipha (Lc 3,2)
03. b. Sông Giođan (Lc 3,1)
04. a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối (Lc 3,3)
05. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 3,4)

III. Ô CHỮ
01. Isaia (Lc 3,4)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Sám hối (Lc 3,3)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Giođan (Lc 3,3)

Hàng dọc : Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

Tin Mừng thánh Luca 3,10-18


Tải về file DPF VHTK CN 3 MV C tại đây

TIN MỪNG

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? "11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? "13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

10 And the crowds asked him, "What then should we do?"
11 He said to them in reply, "Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise."
12 Even tax collectors came to be baptized and they said to him, "Teacher, what should we do?"
13 He answered them, "Stop collecting more than what is prescribed."
14 Soldiers also asked him, "And what is it that we should do?" He told them, "Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages."
15 Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Messiah.
16 John answered them all, saying, "I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire.
17 His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire."
18 Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people.


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi dân chúng hỏi, ông Gioan dạy họ phải làm gì? (Lc 3,10-11)
a. Cầu nguyện luôn luôn.
b. Tỉnh thức sẵn sàng.
c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có.
d. Cả a, b và c đúng.

02. Với binh lính, ông Gioan dạy họ làm gì? (Lc 3,14)
a. Hãy cam phận với số lương của mình.
b. Chớ hà hiếp ai.
c. Đừng tống tiền người ta.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Người ta nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
a. Đấng thánh của Thiên Chúa.
b. Đấng Mêsia.
c. Con Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Với người thu thuế ông Gioan khuyên họ điều gì? (Lc 3,13)
a. Hãy ăn ở thật thà.
b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định.
c. Hãy sống bác ái.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Đấng sẽ đến, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Lc 3,16)
a. Lửa.
b. Thánh thần.
c. Lòng mến.
d. Chỉ a và b đúng.


 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)

02. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

03. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18)

04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)

05. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

06. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12-13)

07. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người? (Lc 3,16)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

09. Đây là điều ông Gioan khuyên binh lính không nên làm cho người khác. (Lc 3,14)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."

Tin Mừng thánh Luca 3,11Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chia sẻ
* Câu TM thánh Luca 3,11
"Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."

II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có (Lc 3,10-11)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 3,14)
03. b. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
04. b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định (Lc 3,13)
05. d. Chỉ a và b đúng (Lc 3,16)

III. Ô CHỮ
01. Binh lính (Lc 3,14)
02. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
03. Ông Gioan (Lc 3,10-18)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Thánh Thần (Lc 3,16)
06. Thu thuế (Lc 3,12-13)
07. Cởi quai dép (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Tống tiền (Lc 3,14)

Hàng dọc : Ngay thẳng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

+++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

Tin Mừng thánh Luca 1,39-45

Tải về file DPF VHTK CN 4 MVC tại đây
 
TIN MỪNG
Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
 
39 During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.
41 When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit,42 cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.
43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.
45 Blessed are you who believed 15 that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna.
b. Bà Êlisabét.
c. Ông Giaia.
d. Chị em Maria và Mácta.

02. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Lêvi.
b. Simêon.
c. Giuđa.
d. Dan.

03. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai? (Lc 1, 42)
a. Sứ thần Gáprien.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Êlisabét.
d. Ông Giuse.

04. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
a. Người phụ nữ được yêu quý.
b. Thân mẫu Chúa tôi.
c. Người được yêu quý.
d. Mẹ của muôn người.

05. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)

02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

03. Thành thuộc chi tộc Giuđa nằm ở đâu? (Lc 1,39)

04. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

05. Khi nghe lời Đức Maria chào, thì ai vui sướng nhảy lên trong bụng? (Lc 1,41)

06. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

07. Đức Maria được chúc phúc hơn mọi người nào? (Lc 1,42)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."

Tin Mừng thánh Luca 1,42

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Tình yêu nở hoa
* Câu TM thánh Luca 3,40
"Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét."

II.  TRẮC NGHIỆM
01. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
02. c. Giuđa (Lc 1,39)
03. c. Bà Êlisabét (Lc 1, 42)
04. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1, 43)
05. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói (Lc 3,45)

III. Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Lc 1,41)
02. Maria (Lc 1,39)
03. Miền núi (Lc 1,39)
04. Chúc phúc (Lc 1,42)
05. Đứa con (Lc 1,41)
06. Êlisabét (Lc 1,40)
07. Phụ nữ (Lc 1,42)

Hàng dọc : Hân hoan

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG