Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Chuỗi Ngọc Mân Côi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01. Chuỗi Ngọc Mân Côi – Lm.Nguyễn Hoàng Dương + Nguyễn Hồng Ân
 https://www.youtube.com/watch?v=i1pbLdPmpqU

 

 

 02. Sứ Điệp Fatima – Thanh Hoài + Sơn Túi Đỏ

https://www.youtube.com/watch?v=9eSgooVva8c&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNwVMh8vQZr5Fi_Y&index=6&ab_channel=ThanhHo%C3%A0i-MusicProduction

 

 

03. Maria Mẹ Diễm Phúc – Nguyễn Hồng Ân + Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=V-8XBrlMCwk&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

 04. Mẹ Yêu Con - Thanh Hoài

 https://www.youtube.com/watch?v=8R6fh8YlExY

 

 

 05. Kính Mừng Mẹ Maria – Nguyễn Hồng Ân

 https://www.youtube.com/watch?v=rNU76E1AskA&t=249s

 

 

 

06. Trái Tim Hiền Mẫu Maria – Thanh Hoài

 https://www.youtube.com/watch?v=lWoPQ2Zx6Hk 

 

 

 07. Lời Kinh Nhiệm Mầu – Mai Thiên Vân + Anh Dũng

https://www.youtube.com/watch?v=Z0mjpqE7ZJs&ab_channel=ThuBui

https://www.youtube.com/watch?v=rcylWEcxGSc&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNw&index=1&ab_channel=ThanhL%C3%A2mTh%C3%A1nhNh%E1%BA%A1c

 

 

 08. Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=8cjRd9tbUwU&ab_channel=Th%C3%A1nhCaC%E1%BA%A7uNguy%E1%BB%87n

 

 

 09. Kính Chào Mẹ Fatima – Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=5Y1l5yVaXls&t=283s&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial 

 

 

10. Maria Nữ Vương Gia Đình – Thanh Hoài

 https://www.youtube.com/watch?v=WFj0D6LYLNg