Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

07/09/2021

THỨ BA TUẦN 23 TN
Lc 6,12-19

 

ĐƯỢC CHỌN SỐNG HIỆP NHẤT

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6,12-13)

Suy niệm: Đức Giê-su chọn các tông đồ nhưng không cất khỏi họ những yếu tố con người, cả những yếu đuối. Điều lạ lùng, dẫu có nhiều khác biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các tông đồ vẫn sống chung được với nhau và cùng thi hành sứ mệnh truyền giáo. Chẳng hạn, giữa Mát-thêu và Si-mon “nhiệt thành.” Mat-thêu làm nghề thu thuế, tiếp tay với người Rô-ma đô hộ; còn Si-mon “nhiệt thành” thuộc nhóm ái quốc, chủ trương đối đầu với người Rô-ma và những người làm tay sai. Ấy thế mà khi thuộc về Nhóm Mười Hai của Đức Giê-su, họ sống với nhau trong hòa bình và cùng chung lo công việc Chúa.

Mời Bạn: Cha Teilhard de Chardin nói: “Đăng giả hội,” càng lên cao càng hội lại, các tông đồ vươn lên hiệp nhất với Đức Giê-su thì họ hiệp nhất với nhau. Và chính đời sống hiệp nhất ấy đã là một bài rao giảng sống động về một Thiên Chúa duy nhất là Cha mọi người. Trong gia đình, trong nhóm hay trong cộng đoàn, bạn là tác nhân của sự hiệp nhất hay của sự chia rẽ?

Chia sẻ: Đâu là nguyên nhân gây nên rạn nứt trong nhóm của bạn?

Sống Lời Chúa: Bạn tham gia một nhóm hoạt động tông đồ trong giáo xứ và cùng làm việc với anh chị em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn được hiệp nhất với Chúa, thân tình thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cho họ hiệp nhất nên một,” hầu giáo xứ chúng con trở nên cộng đoàn yêu thương, lánh xa những mưu mô chia rẽ, bè phái, hờn căm, để thế gian tin rằng chúng con thuộc về Chúa.