Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

30/08/2021

THỨ HAI TUẦN 22 TN
Lc 4,16-30

 

LỜI CHÚA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)

Suy niệm: “Các lời tiên báo được thực hiện trong Kinh Thánh là bằng chứng cho thấy Lời Chúa được linh hứng. Chẳng hạn hơn 300 lời tiên báo về Đấng Cứu thế được ứng nghiệm chính xác nơi Đức Giê-su Ki-tô” (B. Johnston). Trong hội đường Na-da-rét ngày ấy, Đức Giê-su đã làm ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a về Đấng Cứu thế. Ngài cho họ thấy Đấng mà vị ngôn sứ giới thiệu chính là Ngài, Người loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố thời kỳ hồng ân đặc biệt của Chúa. Việc cứu nhân độ thế ấy được thực hiện rõ nét qua ba năm thi hành sứ vụ công khai: Ngài quan tâm loan báo Tin Mừng Nước Trời cho con người, nhất là người nghèo, kẻ bị áp bức, người chịu những thiệt thòi trong xã hội, hầu giúp họ trở thành những con cái tự do của Chúa.

Mời Bạn: “Kinh thánh nói bằng quyền năng và sự thực tiễn về mọi điều bạn đang đương đầu, suy nghĩ, và cảm nhận. Vị Chúa có vẻ xa cách thế kia với bạn trong giây phút này trở nên thật sự gần gũi và thiết thực ” (P. Tripp). Thay vì sống theo thói đời, tính cách con người mình, bạn đưa Lời Chúa vào cuộc sống, trong mọi ứng xử của bạn. Khi ấy, bạn làm cho Lời Chúa quyền năng ấy được ứng nghiệm hôm nay.

Sống Lời Chúa: Tôi xem trong bộ nguyên tắc ứng xử thường dùng của mình, Lời Chúa đứng ở vị trí nào, và điều chỉnh cho xứng hợp ngay hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa làm cho tất cả các lời tiên báo về Đấng Mê-si-a trong Cựu ước được ứng nghiệm trong cuộc đời mình. Xin cũng cho con biết thay đổi lối ứng xử thường ngày của mình, để Lời hằng sống của Chúa được ứng nghiệm trong đời con. Amen.