Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK CN 15, 16, 17, 18, 19 va 20 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B

Mc 6,7-13

 

TIN MỪNG

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (Mt 10: 5-15; Lc 9:1-6)


7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 

 

7 He summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.

8 7 He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick--no food, no sack, no money in their belts.

9 They were, however, to wear sandals but not a second tunic.

10 He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there.

11 Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them."

12 So they went off and preached repentance.

13  They drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 6,7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu sai những ai đi rao giảng? (Mc 6,7)
a. Những môn đệ.
b. Nhóm Mười Hai.
c. Ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.
d. Ông Phaolô.

 

02. Khi sai các ông đi rao giảng, Đức Giêsu ban cho các ông quyền gì? (Mc 6,7)
a. Nói các tiếng lạ.
b. Trừ quỷ.
c. Làm cho người chết sống lại.
d. Dẹp tan bão tố.

 

03. Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang theo những thứ này đi đường: (Mc 6, 8)
a. Bao bị.
b. Lương thực.
c. Tiền đồng.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Các ông chỉ được mang theo những thứ này: (Mc 6,8-9)
a. Mặc 2 áo.
b. Cây gậy.
c. Đi dép.
d. Chỉ b và c đúng.

 

05. Các ông rao giảng, kêu gọi người ta điều gì? (Mc 6,12)
a. Ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Hãy lãnh nhận phép rửa.
c. Hãy tin vào Đức Giêsu và lời của Người.
d. Ăn năn sám hối.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Ai đã ban cho các ông quyền trừ quỷ? (Mc 6,7)

 

02. Các ông rao giảng, kêu gọi người ta điều gì? (Mc 6,12)

 

03. Đức Giêsu sai nhóm nào đi rao giảng? (Mc 6,7) 

 

04. Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang theo những thứ nào đi đường? (Mc 6,8) 

 

05. Các ông chỉ được mang theo những thứ nào? (Mc 6,8-9) 

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Các ông rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối”.

Tin Mừng thánh Máccô 6,12

 

++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,7-13

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Sai đi

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 6,7

"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nhóm Mười Hai (Mc 6,7)
02. b. Trừ quỷ (Mc 6,7)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 6,8)
04. d. Chỉ b và c đúng (Mc 6,8-9)
05. d. Ăn năn sám hối (Mc 6,12)

 

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mc 6,7)
02. Ăn năn sám hối (Mc 6,12)
03. Mười Hai (Mc 6,7)
04. Tiền đồng (Mc 6,8)
05. Đi dép (Mc 6,8-9)

 

Hàng dọc: Sai Đi

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B

Mc 6,30-34

 

TIN MỪNG

 

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo

 

các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

 

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.

31 He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat.

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place.

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them.

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 6,34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Khi nghe các tông đồ kể mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy, Đức Giêsu bảo các ông điều gì? (Mc 6,31)

a. Hãy tạ ơn Thiên Chúa.
b. Ra 1 nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.
c. Hãy cầu nguyện liên lỉ.
d. Hãy chúc tụng Thiên Chúa.

 

02. Thầy trò lánh ra nơi hoang vắng bằng cách gì? (Mc 6,32)

a. Đi bộ.
b. Đi thuyền.
c. Cỡi lừa.
d. Cùng đi với đám đông.

 

03. Khi nhìn thấy đám đông, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mc 6,34)
a. Hân hoan.
b. Lo lắng.
c. Xao xuyến.
d. Chạnh lòng thương.

 

04. Đức Giêsu nói đám đông như bầy chiên thế nào? (Mc 6,34)
a. Được chăn dắt.
b. Không người chăn dắt.
c. Bơ vơ.
d. Hoang dã.

 

05. Khi nhìn thấy đám đông, Đức Giêsu bắt đầu làm gì? (Mc 6,34)
a. Dạy dỗ họ nhiều điều.
b. Trừ quỷ cho họ.
c. Chữa nhiều bệnh nhân.
d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu bảo ai phải lánh riêng ra đến 1 nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút? (Mc 6,31) 

 

02. Các tông đồ tụ họp quanh ai và kể cho Người biết mọi việc các ông đã làm? (Mc 6,30) 

 

03. Thấy đám người rất đông, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì họ như điều gì không người chăn dắt? (Mc 6,34) 

 

04. Phương tiện thầy trò dùng để đi lánh riêng ra 1 nơi hoang vắng? (Mc 6,32)

 

05. Kẻ lui người tới quá đông, nên các tông đồ chẳng có thì giờ làm gì? (Mc 6,31) 

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, 

vì họ như bầy chiên không người chăn dắt."

Tin Mừng thánh Máccô 6, 34

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,30-34

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu giảng dạy

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 6,34

"Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Ra 1 nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31)
02. b. Đi thuyền (Mc 6,32)
03. d. Chạnh lòng thương (Mc 6,34)
04. b. Không người chăn dắt (Mc 6,34)
05. a. Dạy dỗ họ nhiều điều (Mc 6,34)

 

III. Ô CHỮ

01. Anh em (Mc 6,31)
02. Đức Giêsu (Mc 6,30)
03. Bầy chiên (Mc 6,34)
04. Thuyền (Mc 6,32)
05. Ăn uống (Mc 6,31)

 

Hàng dọc: Mục Tử

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 6,1-15

 

TIN MỪNG

 

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

 

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 

 

1  After this, Jesus went across the Sea of Galilee (of Tiberias).

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples.

4 The Jewish feast of Passover was near.

5  When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?"

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.

7 Philip answered him, "Two hundred days' wages  worth of food would not be enough for each of them to have a little (bit)."

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,9 "There is a boy here who has five barley loaves  and two fish; but what good are these for so many?"

10 Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted."

13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets  with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat.

14 When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet,  the one who is to come into the world."

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Gioan 6,11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều tại đây. (Ga 6,1)
a. Biển Hồ Tibêria.
b. Sông Giođan.
c. Miền Thập Tỉnh.
d. Thành Bêlem.

 

02. Đức Giêsu đã hỏi ai: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5)
a. Ông Philípphê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Anrê.
d. Ông Tôma.

 

03. Có bao nhiêu chiếc bánh lúa mạch được dùng trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này? (Ga 6,9)
a. Hai.
b. Ba.
c. Năm.
d. Bảy.

 

04. Khi cầm lấy bánh Đức Giêsu làm gì? (Ga 6,11)
a. Dâng lời tạ ơn.
b. Đọc lời truyền phép.
c. Phân phát cho mọi người.
d. Chỉ a và c đúng.

 

05. Sau khi ăn no nê, các tông đồ thu lại được bao nhiêu thúng? (Ga 6,13)
a. 5 thúng.
b. 7 thúng.
c. 9 thúng.
d. 12 thúng.

 

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là vị ngôn sứ phải đến đâu? (Ga 6,14)

 

02. Ai đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều? (Ga 6,1-15)

 

03. Ai đã thưa với Đức Giêsu rằng: “Ở đây có 1 em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá”?(Ga 6,8-9)

 

04. Đức Giêsu đã hỏi ai: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5)

 

05. Khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? (Ga 6,14)

 

06. Sau khi ăn no nê, các tông đồ thu lại được bao nhiêu thúng? (Ga 6,13)

 

07. Có bao nhiêu chiếc bánh lúa mạch được dùng trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này? (Ga 6,9)

 

08. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều tại đâu? (Ga 6,1)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó."

Tin Mừng thánh Ga 6,11

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 6,1-15

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều

* Câu Tin Mừng  Gioan 6,11

"Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó."
 

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Biển Hồ Tibêria (Ga 6,1)
02. a. Ông Philípphê (Ga 6,5)
03. c. Năm (Ga 6,9)
04. d. Chỉ a và c đúng (Ga 6,11)
05. d. 12 thúng (Ga 6,13)

 

III. Ô CHỮ

01. Thế gian (Ga 6,14)
02. Đức Giêsu (Ga 6,1-15)
03. Anrê (Ga 6,8-9)
04. Philípphê (Ga 6,5)
05. Vị ngôn sứ (Ga 6,14)
06. Mười hai (Ga 6,13)
07. Năm (Ga 6,9)
08. Biển Hồ Tibêria (Ga 6,1)

 

Hàng dọc: Hiệp Nhất

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 18 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,24-35

 

TIN MỪNG

 

24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."

 

32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

 

 

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus.

25 And when they found him across the sea they said to him, "Rabbi, when did you get here?"

26 Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled.

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life,  which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal."

28 So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?"

29 Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent."

30 So they said to him, "What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do?31  Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: 'He gave them bread from heaven to eat.'"

32 So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world."

34 So they said to him, "Sir, give us this bread always."

35  Jesus said to them, "I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu nói: việc Thiên Chúa muốn các ông làm là gì? (Ga 6,29)
a. Tin vào Đấng Người đã sai đến.
b. Tin vào lời ông Gioan tẩy giả.
c. Hãy luôn ăn chay cầu nguyền.
d. Hãy sám hối.

 

02. Chúa Giêsu khuyên mọi người hãy ra công làm việc để có lương thực gì? (Ga 6,27)
a. Mau hư nát.
b. Quý báu.
c. Thường tồn.
d. Hằng ngày.

 

03. Lương thực thường tồn đem lại điều gì? (Ga 6,27)
a. Phúc trường sinh.
b. Sự sống mới.
c. Niềm vui.
d. No đủ.

 

04. Đức Giêsu bảo Ngài là gì? (Ga 6,35)
a. Ánh sáng từ trời xuống.
b. Bánh trường sinh.
c. Chân lý sáng soi muôn người.
d. Sự thật.

 

05. Chúa Giêsu bảo ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, … … … (Ga 6,35)
a. Được sống đời đời.
b. Được Chúa Cha thương mến.
c. Chẳng khát bao giờ.
d. Được hưởng Nước Trời.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Ở đâu tổ tiên người Do thái được ăn bánh bởi trời? (Ga 6,31)

 

02. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho ai? (Ga 6,33)

 

03. Ai ban cho các ông lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh? (Ga 6,27)

 

04. Đức Giêsu gọi ngài là bánh gì? (Ga 6,35)

 

05. Trong sa mạc, tổ tiên người Do thái đã ăn gì? (Ga 6,31)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

Tin Mừng thánh Gioan 6,24-35

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 18 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,24-35

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Thầy là bánh trường sinh

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,35
 "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Tin vào Đấng Người đã sai đến  (Ga 6,29)
02. c. Thường tồn (Ga 6,27)
03. a. Phúc trường sinh (Ga 6,27)
04. b. Bánh trường sinh (Ga 6,35)
05. c. Chẳng khát bao giờ (Ga 6,35)

 

III. Ô CHỮ

01. Sa mạc (Ga 6,31)
02. Thế gian (Ga 6,33)
03. Con Người (Ga 6,27)
04. Trường sinh (Ga 6,35)
05. Manna (Ga 6,31)

 

Hàng dọc : Man na

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

++++++++++++

 

VU

I HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51

 

TIN MỪNG

 

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

 

41 The Jews murmured about him because he said, "I am the bread that came down from heaven,"

42 and they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?"

43 Jesus answered and said to them, "Stop murmuring  among yourselves.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day.

45 It is written in the prophets: 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me.

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father.

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.

48 I am the bread of life.

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died;50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Người Do thái xì xầm phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 6, 41)
a. “Tôi là Con Thiên Chúa”.
b. “Tôi là sự sống lại”.
c. “Tôi là bánh từ trời xuống”.
d. “Tôi là sự sáng thế gian”.

 

02. Đức Giêsu nói: ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì … … … (Ga 6,45)
a. Có sự sống mới.
b. Sẽ đến với tôi.
c. Được giải thoát trong ngày sau hết.
d. Được cứu độ.

 

03. Đức Giêsu nói với người Do thái, ai tin thì được điều gì? (Ga 6,47)
a. Sự sống đời đời.
b. Chúa Cha thương mến.
c. Đất làm gia nghiệp.
d. Hưởng Nước Trời.

 

04. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, để ai ăn thì … … … (Ga 6,50)
a. Khỏi phải chết.
b. No đủ muôn đời.
c. Không phải khát.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, … … … (Ga 6,51)
a. Được ban cho các ngươi.
b. Để cho thế gian được sống.
c. Được ban cho muôn người.
d. Để ai ăn thì được sống.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói ngài là gì từ trời xuống? (Ga 6,41)

 

02. Những ai đến với Đức Giêsu thì Ngài sẽ làm gì cho họ trong ngày sau hết? (Ga 6,44)

 

03. Đức Giêsu là bánh gì từ trời xuống? (Ga 6,51)

 

04. Đức Giêsu nói chẳng ai đến được với ngài nếu ai không lôi kéo người ấy? (Ga 6,44)

 

05. Người nào phản đối xì xầm vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống” ? (Ga 6,41)

 

06. Người do thái nói Đức Giêsu là con của ai? (Ga 6,41)
 

07. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)

 

08. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga 6,50)

 

09. Những ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống gì? (Ga 6,47)

 

10. Ai là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,41-51)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tin Mừng thánh Gioan 6,-51

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Bánh bởi trời

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. “Tôi là bánh từ trời xuống”
02. b. Sẽ đến với tôi (Ga 6,45)
03. a. Sự sống đời đời (Ga 6,47)
04. a. Khỏi phải chết (Ga 6,50)
05. b. Để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

 

III. Ô CHỮ

01. Bánh (Ga 6,41)
02. Sống lại (Ga 6,44)
03. Hằng sống (Ga 6,51)
04. Chúa Cha (Ga 6,44)
05. Do thái (Ga 6,41)
06. Giuse (Ga 6,41)
07. Thế gian (Ga 6,51)
08. Trời (Ga 6,50)
09. Đời đời (Ga 6,47)
10. Đức Giêsu (Ga 6,41-51)

 

Hàng dọc : BÁNH TỪ TRỜI

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN B


Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58

 

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."

52 The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us (his) flesh to eat?"

53 Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu bảo ngài là gì từ trời xuống? (Ga 6,51)
a. Đấng cứu thế.
b. Bánh hằng sống.
c. Ánh sáng chiếu soi muôn người.
d. Chân lý.

 

02. Những ai tranh luận sôi nổi với nhau khi Đức Giêsu nói ngài là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,52)
a. Người Hy lạp.
b. Người Do thái.
c. Các môn đệ.
d. Các tư tế.

 

03. Đức Giêsu nói những ai không ăn thịt và uống máu Con Người, … (Ga 6,53)
a. Thì không có sự sống nơi mình.
b. Được sự sống muôn đời.
c. Được chúc phúc.
d. Ăn thì không bị án phạt muôn đời.

 

04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được gì? (Ga 6, 54)
a. Hạnh phúc.
b. Nơi làm gia nghiệp.
c. Gặp gỡ Thiên Chúa.
d. Sống muôn đời.

 

05. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu ngài thì ngày sau hết ngài sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 6,54)
a. Khỏi án phạt muôn đời.
b. Được lên thiên đàng.
c. Sống lại.
d. Được yêu mến.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga 6,51)

 

02. Đấng Hằng Sống là ai đã sai Đức Giêsu? (Ga 6,57)

 

03. Đức Giêsu là bánh gì từ trời xuống? (Ga 6,51)

 

04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sự sống gì? (Ga 6,54)

 

05. Đức Giêsu nói bánh tôi ban tặng chính là gì của Ngài? (Ga 6,51)

 

06. Người nào tranh luận sôi nổi với nhau khi Đức Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,52)

 

07. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)

 

08. Ai đã nói với người Do thái rằng: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”? (Ga 6,53)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Tin Mừng thánh Gioan 6,58b

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Đức Giêsu : bánh hằng sống

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Bánh hằng sống (Ga 6,51)
02. b. Người Do thái (Ga 6,52)
03. a. Thì không có sự sống nơi mình (Ga 6,53)
04. d. Sống muôn đời (Ga 6, 54)
05. c. Sống lại (Ga 6,54)

 

III. Ô CHỮ

01. Trời (Ga 6,51)
02. Chúa Cha (Ga 6,57)
03. Hằng sống (Ga 6,51)
04. Muôn đời (Ga 6,54)
05. Thịt (Ga 6,51)
02. Do thái (Ga 6,52)
07. Thế gian (Ga 6,51)
08. Đức Giêsu (Ga 6,53)

 

Hàng dọc : THÁNH THỂ

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG