Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK CN 5, 6, 7 PS, Thăng Thiên, Hiện Xuống B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH  B

Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8

 

TIN MỪNG

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

1  "I am the true vine, and my Father is the vine grower.

2 He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes  so that it bears more fruit.

3 You are already pruned because of the word that I spoke to you.

4 Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me.

5 I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

6  Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned.

7 If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.

8 By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Trong dụ ngôn cây nho thật, ai là người trồng nho? (Ga 15,1)
a. Thiên Chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Ông Noê.
d. Dân Ítraen.

02. Ai là cây nho thật? (Ga 15,5)
a. Dân Ítraen.
b. Các tông đồ.
c. Đức Giêsu.
d.Thiên Chúa.

03. Cành nào không gắn liền với Đức Giêsu thì hậu quả thế nào? (Ga 15,2-6)
a. Không sinh hoa trái.
b. Bị chặt đi.
c. Quăng vào lửa cho nó cháy đi.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Với những cành nào sinh hoa trái, ai sẽ cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15,2)
a. Đức Giêsu.
b. Thiên Chúa, Cha Thầy.
c. Các tông đồ.
d. Ông Phêrô.

05. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là gì? (Ga 15,8)
a. Anh em trở nên những người đáng yêu.
b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy.
c. Anh em hãy yêu mến nhau.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ thầy? (Ga 15,8)

02. Cành nào khô héo thì quăng vào đâu cho nó cháy đi? (Ga 15,6)

03. Đức Giêsu là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,5)

04. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)

05. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

06. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

07. Những cành không sinh hoa trái thì Thiên Chúa làm gì? (Ga 15,2)

08. Các môn đệ là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,5)

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều … … (Ga 15, 8)

10. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,

thì người ấy sinh nhiều hoa trái."

Tin Mừng thánh Gioan 15,5b

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chùm nho nhiều trái

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:
Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Thiên Chúa (Cha Thầy) (Ga 15,1)
02. c. Đức Giêsu (Thầy) (Ga 15,5)
03. d. Cả a, b và c đúng (Ga 15,2-6)
04. b. Thiên Chúa, Cha Thầy (Ga 15,2)
05. b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy (Ga 15,8)

III. Ô CHỮ

01. Chúa Cha (Ga 15,8)
02. Lửa (Ga 15,6)
03. Cây nho (Ga 15,5)
04. Trồng nho (Ga 15,1)
05. Cành nho (Ga 15,4)
06. Môn đệ (Ga 15, 8)
07. Chặt đi (Ga 15,2)
08. Cành (Ga 15,5)
09. Hoa trái (Ga 15, 8)
10. Cắt tỉa (Ga 15, 2)

Hàng dọc : Cây Nho Thật

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH  B
Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17

I. TIN MỪNG

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

9 As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

10 If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love.

11 "I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.

12 This is my commandment: love one another as I love you.

13 No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends.

14 You are my friends if you do what I command you.

15 I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, 6 because I have told you everything I have heard from my Father.

16 It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.

17 This I command you: love one another.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15, 9)
a. Tình thương.
b. Sự thật.
c. Lòng tôn kính.
d. Chân lý.

02. Nếu anh em làm gì, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)
a. Giữ các điều răn của Thầy.
b. Yêu mến Thầy.
c. Truyền rao những điều thầy dạy cho muôn dân.
d. Rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa.

03. Điều răn của Đức Giêsu là thế nào? (Ga 15,12)
a. Mọi người phải được cứu độ.
b. Muôn dân phải được nghe Tin Mừng.
c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của … . . . . (Ga 15,13)
a. Người đã chết trên thập giá.
b. Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
d. Người từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

05. Điều Thầy truyền dạy anh em là gì? (Ga 15,17)
a. Hãy yêu thương nhau.
b. Hãy đi loan báo Tin Mừng.
c. Hãy rửa tội cho mọi người.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Đối với nhau, Đức Giêsu đã truyền dạy các môn đệ điều gì? (Ga 15,17)

02. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11)

03. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

04. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15,9)

05. Ai đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy? (Ga 15,9)

06. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

07. Đức Giêsu không còn gọi anh em là gì? (Ga 15,15)

08. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

09. Ai đã truyền dạy các tông đồ: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em? (Ga 15,9-17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 15,12

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Điều răn của Thầy
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 15,12

"Đây là điều răn của Thầy:
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Tình thương (Ga 15, 9)
02. a. Giữ các điều răn của Thầy (Ga 15, 10)
03. c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)
04. c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15, 13)
05. a. Hãy yêu thương nhau (Ga 15,17)

III. Ô CHỮ

01. Hãy yêu thương (Ga 15,17)
02. Niềm vui (Ga 15,11)
03. Điều răn (Ga 15,10)
04. Tình thương (Ga 15,9)
05. Chúa Cha (Ga 15,9)
06. Bạn hữu (Ga 15,14)
07. Tôi tớ (Ga 15,15)
08. Tính mạng (Ga 15,13)
09. Đức Giêsu (Ga 15,9-17)

Hàng dọc : Yêu Thương

NGUYỄN THÁI HÙNG

++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19

Tin Mừng
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 

11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.

02. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.

03. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.

04. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

02. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)

03. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

04. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

05. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

06. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến."

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Lời nguyện cầu của Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Gioan 17,15 

"Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần."

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
02. b. Canh giữ (Ga 17,12)
03. a. Cha (Ga 17,14)
04. a. Thế gian (Ga 17,14)
05. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

III. Ô CHỮ

01. Canh giữ (Ga 17,12)
02. Chí thánh (Ga 17,11b)
03. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
04. Thế gian (Ga 17,14)
05. Thánh hiến (Ga 17,19)
06. Hư mất (Ga 17,12)

Hàng dọc : Gìn giữ

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
 LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm B

Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20

TIN MỪNG

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

15 He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.

16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.

17 These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages.

18 They will pick up serpents (with their hands), and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."

19 So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.

20 But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.)

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

LE_CHUA_THANG_THIEN_B

 

 

 

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Máccô 16,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu đã truyền dạy những ai hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15-20)
a. Các tông đồ.
b. Những tư tế.
c. Các kitô hữu.
d. Dân Ítraen.

02. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)
a. Thiên Chúa yêu thương.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu độ.
d. Đất làm gia nghiệp.

03. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
a. Bị kết án.
b. Loại trừ.
c. Ghét bỏ.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những người có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ làm được gì? (Mc 16,17-18)
a. Trừ được quỷ.
b. Nói được những tiếng mới lạ.
c. Làm cho những người bệnh được mạnh khỏe.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16,19)
a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
b. Đi thăm những người công chính.
c. Xuống ngục tổ tông.
d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý

01. Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa  Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16,19)

02. Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16,19)

03. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16, 15)

04. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16, 16)

05. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

06. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

07. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16, 19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,

loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."

Tin Mừng thánh Máccô 16,15

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B

Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu lên trời
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 16,19
"Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa."

 

II.  TRẮC NGHIỆM

01. a. Các tông đồ (Mc 16,15)
02. c. Cứu độ (Mc 16,16)
03. a. Bị kết án (Mc 16,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Mc 16,17-18)
05. a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc 16,19)

 

III.  Ô CHỮ 

01. Lên trời (Mc 16,19)
02. Thiên Chúa (Mc 16,19)
03. Tin mừng (Mc 16,15)
04. Kết án (Mc 16,16)
05. Phép rửa (Mc 16,16)
07. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Chúa Giêsu (Mc 16,19)

Hàng dọc : Lên Trời

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23

TIN MỪNG

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

19 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you."

20 When he had said this, he showed them his hands and his side.  The disciples rejoiced when they saw the Lord.

21  (Jesus) said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."

22  And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the holy Spirit.

23  Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Công vụ tông đồ  2,3-4a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Vào chiều ngày nào, Đức Giêsu đến đứng giữa các môn đệ và nói : “Bình an cho anh em”  (Ga 20,19)
a. Ngày thứ nhất trong tuần.
b. Ngày lễ Vượt Qua.
c. Ngày lễ Ngũ Tuần.
d. Ngày lễ sa bát.

02. Khi đứng giữa các tông đồ, Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 20,19)

a. Bình an cho anh em.
b. Thầy đã sống lại rồi.
c. Anh em đừng sợ, Thầy đây.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Vì sao cánh cửa nơi các môn đệ ở đều đóng kín? (Ga 20,19)

a. Vì các ông thất vọng.
b. Vì Thầy đã chết.
c. Vì sợ người Do thái.
d. Vị bị vua Hêrôđê lùng bắt.

04. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

a. Thánh Thần.
b. Sự hiểu biết.
c. Sự khôn ngoan.
d. Tin mừng Nước Thiên Chúa.

05. Khi nhận lấy Thánh Thần, các môn đệ có quyền gì? (Ga 20,23)

a. Tha tội cho ai, thì người ấy được tha.
b. Cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
c. Kết án nhưng ai không tin theo mình.
d. Chỉ có a và b đúng.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

02. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì và bảo các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20, 22)

03. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

04. Khi đúng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20, 20)

05. Khi đúng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20, 20)

06. Như ai đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20, 21)

07. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

08. Cửa sổ nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)

09. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha;

anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Tin Mừng thánh Gioan 20,22b-23

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chúa Thánh Thần ngự xuống trên từng người

* Câu Công vụ tông đồ  2,3-4a
"Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần."

II.  TRẮC NGHIỆM

01. a. Ngày thứ nhất trong tuần (Ga 20,19)
02. a. Bình an cho anh em (Ga 20,19)
03. c. Vì sợ người Do thái (Ga 20,19)
04. a. Thánh Thần (Ga 20,22)
05. d. Chỉ có a và b đúng (Ga 20,23)

III.   Ô CHỮ 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Thổi hơi (Ga 20,22)
03. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
04. Cạnh sườn (Ga 20,20)
05. Xem tay (Ga 20,20)
06. Chúa Cha (Ga 20,21)
07. Do thái (Ga 20,19)
08. Đóng kín (Ga 20,19)
09. Cầm giữ (Ga 20,23)

Hàng dọc : Hiện Xuống

NGUYỄN THÁI HÙNG