Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CN IV Phục Sinh B - Chúa Chiên Lành

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=shVOKLaeJp8
Hiệp lễ: Mục tử nhân lành: https://www.youtube.com/watch?v=jslyeEXvwYo
Kết Lễ: Sống cho Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=RA8C-pc1ILY