Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 1, 2, 3, 4 Phục Sinh B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH  B

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

 

TIN MỪNG

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

 

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 

 

1 On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb.

2 So she ran  and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him."

3  So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.

4 They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first;5 he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.

6 When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there,7 and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place.

8 Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed.

9For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 20,2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai? (Ga 20,1)

a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Nicôđêmô.

 

02. Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Gioan.

 

03. Đây là lời bà Maria Mácdala nói với ông Phêrô (Ga 20,2)
a. Chúa đã sống lại rồi.
b. Chúa bảo các ông hãy đi Galilê và gặp thầy ở đó.
c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu.
d. Người ta đã cướp mất xác Chúa rồi.

 

04. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên? (Ga 20,6)
a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Simôn Phêrô.
d. Ông Gioan.

 

05. Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7)
a. Một ngôi mộ trống.
b. Những băng vải.
c. Khăn che đầu Đức Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.

 

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Theo Kinh Thánh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

 

02. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

 

03. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

 

04. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

 

05. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi? (Ga 20,7)

 

06. Ai đã ra mộ Đức Giêsu vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần? (Ga 20,1)

 

07. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết."

 

Tin Mừng thánh Gioan 20,9

 

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa đã Phục sinh

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 20,2

"Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)
02. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)
03. c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu (Ga 20,2)
04. c. Ông Simôn Phêrô (Ga 20,6)
05. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,6-7)

 

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu  (Ga 20,9)
02. Trỗi dậy (Ga 20,9)
03. Simôn Phêrô (Ga 20,2)
04. Tảng đá (Ga 20,1)
05. Cuốn lại (Ga 20,7)
06. Maria Mácdala (Ga 20,1)
07. Cõi chết (Ga 20,9)

 

Hàng dọc : Sống lại

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

+++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

 

 

I. TIN MỪNG

 

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

 

19 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you."

20 When he had said this, he showed them his hands and his side.  The disciples rejoiced when they saw the Lord.

21  (Jesus) said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."

22  And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the holy Spirit.

23  Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

24 Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came.

25 So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe."

26 Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you."

27 Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe."

28  Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"

29  Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed."

30  Now Jesus did many other signs in the presence of (his) disciples that are not written in this book.

31 But these are written that you may (come to) believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 20,27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Khi đứng giữa các ông, Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 20,19)
a. Bình an cho anh em.
b. Anh em đừng sợ, Thầy đây.
c. Thầy đã trỗi dậy từ cõi chết.
d. Cả a, b và c đúng.

 

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)
a. Sức mạnh của thần khí.
b. Sự khôn ngoan.
c. Thánh Thần.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra trước? (Ga 20,24)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Gioan.
c. Ông Giacôbê.
d. Ông Tôma.

 

04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)
a. Những vết thương của Người.
b. Lỗ đinh của Người.
c. Cạnh sườn Người.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Khi gặp được Đức Giêsu, ông Tôma đã thưa Người: (Ga 20,28)
a. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
b. Lạy Thầy, Thầy đã sống lại.
c. Lạy Thầy, con tin Thầy đã sống lại thật.
d. Thưa Thầy, con đã tin.

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói: ‘”Vì đã thấy thầy, nên anh tin, … … những người không thấy mà tin”. (Ga 20,29)

 

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

 

03. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21)

 

04. Ai đã hiện ra với các tông đồ? (Ga 20,19)

 

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

 

06. Ông Tôma, vị tông đồ đã vắng mặt trong lần hiện ra thứ nhất của Đức Giêsu với các tông đồ, còn được gọi là gì? (Ga 20,24)

 

07. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào cạnh sườn của Người? (Ga 20,27)

 

08. Lời tuyên xưng của ông Tôma: “Lạy chúa của con, lạy … … của con”. (Ga 20,28)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

Tin Mừng thánh Gioan 20,29

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Sự nghi ngờ của ông Tôma
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 20,27

"Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Bình an cho anh em (Ga 20,19)
02. c. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. d. Ông Tôma (Ga 20,24)
04. c. Cạnh sườn Người (Ga 20,27)
05. a. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28)

 

III. Ô CHỮ

01. Phúc thay (Ga 20,29)
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Chúa Cha (Ga 20,21)
04. Đức Giêsu (Ga 20,19 )
05. Cạnh sườn (Ga 20,27)
06. Điđymô (Ga 20,24)
07. Bàn tay (Ga 20,27)
08. Thiên Chúa (Ga 20,28)

 

Hàng dọc : Phục Sinh

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

 

+++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Luca 24,35-48

 

 

I. TIN MỪNG

 

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? "42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

 

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

 

35 Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread.

36 9While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you."

37 But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost.

38 Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts?39 10 Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have."

40 And as he said this, he showed them his hands and his feet.

41 While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?"

42 They gave him a piece of baked fish;43 he took it and ate it in front of them.

44 He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled."

45 Then he opened their minds to understand the scriptures.

46 11 And he said to them, "Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day47 and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.

48 You are witnesses of these things.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 24,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

 

01. Khi thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”, các tông đồ có thái độ gì? (Lc 24,36)
a. Kinh hồn bạt vía.
b. Vui mừng hớn hở.
c. Hân hoan.
d. Lo sợ.

 

 

02. Để minh chứng mình không phải là ma, Đức Giêsu đã đưa tay chân cho các ông xem, Người còn xin họ của ăn, và các ông đã đưa cho Người cái gì để Người ăn? (Lc 24,40-43)
a. Một con cá nhỏ.
b. Một khúc cá nướng.
c. Một chiếc bánh.
d. Một ly rượu.

 

 

03. Khi còn ở với anh em, Đức Giêsu đã nói tất cả những sách gì chép về Người đều phải được ứng nghiệm? (Lc 24,44)
a. Các sách Ngôn Sứ.
b. Sách Luật Môsê.
c. Các Thánh Vịnh.
d. Cả a, b và c đúng.

 

 

04. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu những điều gì Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,46)
a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
b. Đấng Kitô phải được vinh thăng.
c. Đấng Kitô bất tử.
d. Cả a, b và c đúng.

 

 

05. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
a. Tha tội.
b. Khôn ngoan.
c. Cứu rỗi.
d. Chết lành.

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

01. Những sách phải được ứng nghiệm những điều đã được viết về Đức Giêsu là gì? (Lc 24,44)

 

02. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

 

03. Khi Đức Giêsu đứng giữa các tông đồ, các ông tưởng là thấy ai? (Lc 24,38)

 

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)

 

05. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ mấy, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)

 

06. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu điều gì? (Lc 24,45)

 

07. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Đấng Kitô phải chịu khổ hình,

rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại."

Tin Mừng thánh Luca 24,46

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Luca 24,35-48

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Loan tin vui
* Câu Tin Mừng thánh Luca 24,35
"Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh."

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Kinh hồn bạt vía (Lc 24,36)
02. b. Một khúc cá nướng (Lc 24,40-43)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 24,44)
04. a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24,46)
05. a. Tha tội (Lc 24,47)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Sách luật Môsê (Lc 24,44)
02. Tha tội (Lc 24,47)
03. Ma (Lc 24,38)
04. Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Thứ ba (Lc 24,46)
06. Kinh Thánh (Lc 24,45)
07. Rao giảng (Lc 24,47)

 

Hàng dọc : Loan Báo

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

++++++++++++++++++++++++

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18

 

I. TIN MỪNG

 

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

 

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

 

11 I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep.

12 A hired man, who is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them.

13 This is because he works for pay and has no concern for the sheep.

14 I am the good shepherd, and I know mine and mine know me,15 just as the Father knows me and I know the Father; and I will lay down my life for the sheep.

16 I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd.

17 This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again.

18 No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to take it up again.  This command I have received from my Father."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Ai chính là mục tử nhân lành? (Ga 10,11)
a. Thiên Chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Ông Môsê.
d. Vua Đavít.

 

02. Mục tử nhân lành làm gì cho đoàn chiên? (Ga 10,12)
a. Bỏ chạy khi thấy sói đến.
b. Giết thịt những con chiên béo.
c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Kẻ làm thuê sẽ làm gì khi thấy sói đến? (Ga 10,12-13)
a. Bỏ chiên mà chạy.
b. Bảo vệ đoàn chiên.
c. Đánh đuổi sói.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Quan hệ giữa người mục tử nhân lành và đoàn chiên thế nào? (Ga 10,11-18)
a. Người mục tử biết rõ đoàn chiên của mình
b. Người mục tử hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên
c. Đoàn chiên nghe biết tiếng của người mục tử
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Vì sao Chúa Cha yêu mến Đức Giêsu? (Ga 10,17)
a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
b. Vì Đức Giêsu nhập thể làm người.
c. Vì Người rao giảng nước Thiên Chúa.
d. Vì Người làm nhiều phép lạ tôn vinh Thiên Chúa.

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

 

02. Đức Giêsu xưng mình là ai nhân lành? (Ga 10,11)

 

03. Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

 

04. Ai là kẻ không thiết gì đến đoàn chiên, khi sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn? (Ga 10,13)

 

05. Người làm thuê không phải là gì nên khi thấy sói đến anh đã bỏ chiên mà chạy? (Ga 10,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Mục Tử nhân lành

hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."

Tin Mừng thánh Gioan 10,11

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Mục tử nhân lành
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Đức Giêsu (Ga 10,11)
02. c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10,12)
03. a. Bỏ chiên mà chạy (Ga 10,12-13)
04. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10, 11-18)
05. a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại (Ga 10,17)

 

III. Ô CHỮ

01. Mạng sống (Ga 10,11)
02. Mục tử (Ga 10,11)
03. Chúa Cha (Ga 10,17)
04. Kẻ làm thuê (Ga 10,13)
05. Mục tử (Ga 10,12)

 

Hàng dọc : Mục Tử

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG