Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những bài Thánh Ca "Hãy Xin Lỗi Chúa"

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

1- Hãy Xin Lỗi Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=Y4YiQUBkPfs&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

2- Chúa Đến

https://www.youtube.com/watch?v=m_IzYIgNiHs&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

3- Chúa Gọi Con

https://www.youtube.com/watch?v=vFyg4tbY1W8&ab_channel=JosephPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

4- Chúa Từ Nhân

https://www.youtube.com/watch?v=r9XHaIBmeU4&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

5- Đồi Can Vê Chiều Nao

https://www.youtube.com/watch?v=udkqyz5JEUg&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

6- Dưới Chân Thập Giá

https://www.youtube.com/watch?v=dlFdOhkHI5w&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

7- Jérusalem Một Chiều Mưa

https://www.youtube.com/watch?v=vLVHJC_j8BI&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

8- Ngước Nhìn Thập Giá

https://www.youtube.com/watch?v=5lvO09bvEIE&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

9- Thập Giá Ngất Cao

https://www.youtube.com/watch?v=y3vhVWIk3nI&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

10- Chiều Buồn Can Vê - Cs.Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=X34MAe5vSt0&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

11- Người Là Bụi Tro – Cs. Mỹ Nhung

https://www.youtube.com/watch?v=9yw8XlcNN2Y

 

12- Chúa Biết Con

https://www.youtube.com/watch?v=jVdOmenZP8g&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn