Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 TN NĂM B

Mc 1,21-28

 

TIN MỪNG

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
 

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
 

 

21 Then they came to Capernaum, and on the sabbath he entered the synagogue and taught.

22 The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes.

23 In their synagogue was a man with an unclean spirit;24  he cried out, "What have you to do with us,  Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are--the Holy One of God!"

25 Jesus rebuked him and said, "Quiet! Come out of him!"

26 The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him.

27 All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey him."

28 His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee.
 

I. HÌNH TÔ MÀU

 


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Tại thành này Đức Giêsu giảng dạy và chữa lành 1 người bị thần ô uế ám. (Mc 1,21)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Bêlem.

 

02. Thiên hạ có thái độ thế nào về lời giảng dạy của Đức Giêsu? (Mc 1,22)
a. Hoan hỉ.
b. Sợ hãi.
c. Sửng sốt.
d. Ngạc nhiên.

 

03. Thần ô uế tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mc 1,24)
a. Đấng cứu chuộc trần gian.
b. Con Đấng Tối Cao.
c. Đấng Thánh của Thiên Chúa.
d. Thiên Chúa quyền uy.

 

04. Dân thành Caphácnaum nghĩ gì về Đức Giêsu sau khi chứng kiến việc người trục xuất thần ô uế? (Mc 1,27)
a. Giáo lý thì mới mẻ.
b. Người dạy lại có uy quyền.
c. Trục xuất được các thần ô uế.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Danh tiếng của người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền nào? (Mc 1,28)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

 

 

III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý

 

01. Danh tiếng của người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền nào? (Mc 1,28)

 

02. Đức Giêsu đã trục xuất ai ra khỏi người thanh niên này? (Mc 1,26)

 

03. Dân thành Caphácnaum nghĩ giáo lý của Đức Giêsu thì thế nào? (Mc 1,27)

 

04. Tại thành này Đức Giêsu giảng dạy và chữa lành 1 người bị thần ô uế ám. (Mc 1,21) 

 

05. Thần ô uế tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thánh của ai? (Mc 1,24)

 

06. Sau khi chứng kiến việc Đức Giêsu trục xuất thần ô uế, dân thành Caphácnaum nghĩ người dạy có gì? (Mc 1,27)

 

07. Đức Giêsu trục xuất thần ô uế vào ngày này. (Mc 1,21)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Tôi biết ông là ai rồi:

ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!"

Tin Mừng thánh Máccô 1,24b

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 TN NĂM B
Mc 1,21-28

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề 
Chúa Giêsu trừ quỷ
* Câu Tin Mừng  Mc 1,25

"Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Thành Caphácnaum (Mc 1,21)

02. c. Sửng sốt (Mc 1,22)
03. c. Đấng Thánh của Thiên Chúa (Mc 1,24)
04. d. Cả a, b và c đúng (Mc 1,27)
05. a. Miền Galilê (Mc 1,28)


 

 

III. Ô CHỮ

 

01. Galilê (Mc 1,28)

02. Thần ô uế (Mc 1,26)
03. Mới mẻ (Mc 1,27)
04. Caphácnaum (Mc 1,21) 
05. Thiên Chúa (Mc 1,24)
06. Uy quyền (Mc 1,27)
07. Sabát (Mc 1,21)

 

Hàng dọc: Lời Chúa

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG