Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III TN (B ) 2021 (Mc 1, 14- 20)

HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

 

Thưa quý vị và các bạn, chủ đề Lời Chúa chúa nhật III TN (B) hôm nay trình thuật cho chúng ta một bối cảnh Tin Mừng theo thánh Marco, vị thánh sử tông đồ viết rất ngắn gọn trong bốn thánh sử.

 

Khởi đi từ Bài đọc I hôm nay, tiên tri Giô-na cho chúng ta biết một quan cảnh sám hối của dân thành Nin-ve. Thành Nin-vê là một thành rất lớn, nhưng là thành ngoại giáo, nhưng, thành nầy lại được Thiên Chúa thương, sai tiên tri Giô-na đến rao giảng, nhưng lại là lần thứ hai, ông vâng lời mà đi.

 

Sách Giô- na, nhưng tiên tri Giô-na không phải tác giả, ông chi có công lớn trong việc kêu gọi thành Nin-ve sám hối, nhưng, ông đã rất thành công. Toàn thể dân thành Nin-ve tuy ngoại giáo, nhưng, đã tin vào lời rao giảng của tiên tri Giô-na mà sám hối và Thiên Chúa đã hài lòng sự sám hối nầy. Như vậy, Thiên Chúa không chỉ thương dân tộc Israel, mà còn thương dân ngoại giáo nữa.

 

Sách Giô-na thật ngắn chỉ có 04 chương đều ngắn,nhưng, ông được gắn chặt với sứ mệnh tiên tri của dân thành Nin-ve, dường như sứ mệnh duy nhất của ông dành cho thành Nin-ve. Nhưng, thật mâu thuẫn, vì khi dân thành Nin-ve mau mắn sám hối và trước sự kiện ấy, Gio-na dường như cảm thấy lời tiên tri của mình không ứng nghiệm, ông cảm thấy xấu hổ cá nhân, như vậy, ông chỉ vì sứ vụ của ông chứ không vì Thiên Chúa và dân thành Nin-ve. Như vậy, Ý Chúa là thà người ngôn sứ chịu đau khổ đủ điều, nhưng, thành quả là cho dân được hạnh phúc còn hơn sứ vụ ngôn sứ được vẹn toàn mà người dân phải đau khổ.

 

Theo đó, tiên tri Gio-na có ba lần “gay go” vì dân thành Nin-ve, lần thứ nhất , ông trốn, không vâng lời làm ngôn sứ cho Nin-ve, nên bị thả xuống biển, nhưng, Thiên Chúa đã cứu ông nhờ bụng cá ba ngày đêm. Lần thứ hai ông vâng lời, nhưng. Chúa khiến dân thành Nin-ve sám hối, vì vậy, sự trừng phạt không xảy ra, ông cảm thấy xấu hổ, lần thứ ba, Chúa cho một cây tường vi lớn mọc lên che bóng mát cho ông, nhưng, rồi Chúa lại cho con sâu cắn rễ làm cây tường vi héo đi và chết không còn che mát che ông, ông tức tối, than trách. Nhưng, từ đó, Chúa dạy cho ông bài học về dân thành Nin-ve biết sám hối, và lý do Chúa thương xót dân thành Nin-ve. Như vậy, ba lần tiên tri Gio-na bị “thất bại”, nhưng, nhờ đó, Thiên Chúa đã cứu ông và dẫn dắt ông “thành công” với sự sám hối của dân thành Nin-ve. Vâng, Thiên Chúa thật nhân từ và lòng xót thương của Ngài vạn đại.

 

Chúng ta học được gì qua sứ vụ của tiên tri Gio-na và sự sám hối của dân thành Nin-ve.

  • Thứ nhất : Sứ vụ tiên tri là sứ vụ ngôn sứ được thực hiện do bởi lòng thương xót của Thiên Chúa.
  • Thứ hai : Nhiệm vụ ngôn sứ là dành cho người được lãnh nhận để loan báo cho tha nhân , nhưng , vì tha nhân chứ không vì ngôn sứ ấy, có nghĩa là nhiệm vụ ngôn sứ là nhiệm vụ vì tha nhân, chứ không chỉ dành cho người ngôn sứ ấy.
  • Thứ ba : Ngôn sứ là người được Thiên Chúa chọn gọi và chúc phúc, vì thế, Thiên Chúa luôn ở cùng người ấy.

 

Đoạn Tin Mừng (Mc 1, 14-20) hôm nay có thể được triển khai theo Đoạn của Bài Đọc I (Gn 3, 1-5;10) nêu trên.

Theo đó, Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 3, 14- 20) có thể quãng diễn ba ý chính:

  • Thứ nhất : Từ câu 14 – 15 : Cho thấy, Chúa Giêsu là Vị Ngôn sứ đầu tiên của Tân Ứơc, Người bắt đầu sứ vụ của mình bằng sự rao giảng sám hối. Sứ vụ của Người là Đấng Messia, không như ngôn sứ chỉ là phàm nhân.

 

  • Thứ hai : Từ câu 16 18 , cho thấy Người kêu gọi hai môn đệ trong bốn môn đệ đầu tiên là An-rê và Si-mon, khác với Tin Mừng Gio-an là Chúa Giê-su kêu gọi trực tiếp chứ không phải qua giới thiệu.

 

  • Thứ ba : Từ câu 19 20 , cho thấy Người kêu gọi hai môn tiếp là Gio-an và Gia-cô-bê, là con ông Giê-bê-đê.

 

  • Thứ tư : Bốn môn đệ đầu tiên, khi được gọi lập tức đi theo Người.

 

Như vậy, Đoạn Tin Mừng (Mc 1, 14-20), là Phần thứ II của chương đầu theo thánh Marco : MẦU NHIỆM ĐẤNG MESSIA.

Chúa Giê-su tiếp cận công khai với dân chúng và việc kêu gọi sự cộng tác của các môn đệ, là những người BƯỚC THEO Chúa Giê-su đầu tiên.

Như vậy, ba ý chính được nêu, đồng thời là ba chiều kích ngôn sứ.

-Thứ nhất : Người ngôn sứ theo gương Đức Ki-tô.

-Thứ hai : Thái độ người ngôn sứ được chọn và gọi.

-Thứ ba : Người ngôn sứ vì sứ vụ, trở nên ngôn sứ vì tha nhân, như Chúa Giê-su nói :” Hạt lúa mì gieo xuống đất…”.

 

Theo đó, sứ mạng ngôn sứ của người Ki-tô hữu là:

Trong Đức Giê-su –Ki-tô, tôi được chọn và được gọi là chứng về Thiên Chúa qua sứ mạng người Ki-tô hữu trong bất kỳ hình thức nào, hoàn cảnh nào.Sứ vụ phổ quát, theo bậc sống giáo dân.

Trong Đức Giê-su –Ki-tô, tôi được chọn và gọi qua Hội Thánh, trở nên người môn đệ trực tiếp, người ngôn sứ theo sứ vụ thừa sai, theo bậc sống giáo sĩ, tu sĩ.

Trong Đức Giê-su – Ki-tô, tôi được chọn và gọi do tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, vì thế, hãy trao ban cho tha nhân cũng vậy.

Bài đọc II hôm nay, ( 1Cr 7, 29-31), thánh Phao-lô nhắc cho chúng ta biết, hãy xem mọi sự như không, “ Vì bộ mặt thế gian đang qua đi”.

 

Kết Luận : Chúa Giê-su là Vị NGÔN SỨ và là Vị Thượng Tế muôn đời đền thay tội lỗi muôn dân. Vì thế, Người là Vị Ngôn Sứ duy nhất và đời đời của Tân Ứơc. Những ai được kêu gọi bước theo Người dù trong bậc sống, hoàn cảnh nào, hãy tháp nhập trung tín và bền đỗ, người ấy sẽ xứng đáng, dù muôn nghìn gian khó, như ngôn sứ Gio-na ./. Amen

Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót chúng con.

 

Thưa quý vị, qua phần chia sẻ Lời Chúa hôm nay, con kính xin quý vị thương góp lời cầu nguyện cho một vị linh mục trẻ 44, chịu chức được 05, đang giúp xứ Châu Ô, Trà Bồng, Quãng Ngãi, bị bệnh nan y giai đoạn cuối, đó là cha Giu-se Hoàng Văn Bính, gốc Bùi Chu.

Nhờ Lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa thương xót ngài.

Con thành tâm cảm tạ quý vị./. Amen

CN III TN (B) 2021